Forside

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk

E-mail
post@vivit.dk
lutheran@vivit.dk

CVR-nummer
27059112

Retlig status
Stiftet 1855. Anerkendt trossamfund siden 1970 LINK

Forfatning LINK

Privatlivspolitik

Generelt
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, forpligtet til at beskytte personoplysninger, som behandles om kirkens medlemmer, gæster, samarbejdspartnere, selskaber, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

Afhængigt af, hvorvidt du er medlem eller gæst hos os eller måske blot anvender vores hjemmeside, er vi forpligtet til at behandle dine personoplysninger på en sådan måde, at vi kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at leve op de forpligtelser, som forordningen og loven fastsætter.

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Dataansvarlig
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af kirkens aktiviteter og interesser.

Har du spørgsmål til vores behandling af persondata, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke kan kontaktes på følgende måde:
Adresse: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov
E-mail: Privatlivspolitik@vivit.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger i flere forskellige tilfælde.

Herunder er nævnt en række eksempler, hvor behandling af dine personoplysninger kan være nødvendig:

 • Når du ønsker at blive medlem
 • Når du ønsker at give en fradragsberettiget gave, og dette derfor skal meddeles til Skattestyrelsen
 • Når du tilmelder dig arrangementer og begivenheder arrangeret af kirken
 • Når du ønsker at udføre frivilligt eller lønnet arbejde for kirken
 • Når du ønsker at få dit barn døbt, blive viet, begravet, mv. 

Formålet med behandling af dine personoplysninger
Formålet behandlingen af dine personoplysninger er afhængig af, hvilket tilfælde der er tale om. Ved medlemsoptagelse har vi typisk brug for dine kontaktoplysninger (navn, tlf. nummer, adresse, e-mail), således at vi kan indkalde dig til menighedsrådsmøder, årsmøder og andre begivenheder. Desuden vil vi spørge om evt. dåbsattest og vielsesattest til kirkebogen og ift. at kunne tilbyde dig de kirkelige ydelser, du måtte efterspørge.

Det kan være nødvendigt at indhente dit cpr. nr., såfremt du ønsker at give kirken en fradragsberettiget gave. Cpr. nr. har vi brug for, for at kunne meddele Skattestyrelsen, at du ønsker fradrag.

Ønsker du at udføre foreningsarbejde i kirken, som omhandler kontakt med børn, vil det være nødvendigt at du giver tilladelse til, at vi indhenter en børneattest. Dette gør vi for at sikre børnenes tarv.

Ovennævnte er eksempler på, hvilke formål der kan ligge bag behandling af personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du måtte have konkrete spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler kun personoplysninger, såfremt vi har et gyldigt retsgrundlag/tilladelse (hjemmel) herfor i Databeskyttelsesforordningen og/eller Databeskyttelsesloven.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6. Et sådant retsgrundlag kan være:

 • At du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt
 • At behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er pålagt
  • Eksempelvis forpligtelser, der følger af love eller bekendtgørelser, internationale regler, herunder EU-retlige regler, domstolsafgørelser og offentlige myndigheders administrative afgørelser.
 • At behandling er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser
 • At behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt
 • At behandlingen er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.

Opbevaring af dine persondata
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbrug eller i øvrigt behandles i strid mod persondatalovgivningen.

Personoplysninger opbevares på en sådan måde, at kun relevante medarbejdere har adgang til disse. Eksempelvis er det kun relevante kasserere og regnskabsansvarlige, der har adgang til data vedrørende gavegiver, beløb og dato i de tilfælde, at du måtte give kirken et økonomisk bidrag.

Personoplysninger, der måtte være udprintet i fysisk form, opbevares i behørigt aflåste rum. Personoplysninger, der opbevares i elektronisk form, opbevares på krypterede og sikrede computere.

Opbevaringsperiode og sletteprocedurer
Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.

Dine rettigheder
Nedenfor kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt
Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet
Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet , hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Mere information
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk eller kontakte os direkte på tidligere nævnte kontaktinformationer.