17. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelske indgangsvers: Salme 119,137.124.1

Du er retfærdig, Herre,
og dine bud er retskafne.
Vis godhed mod din tjener,
og lær mig dine love!
Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
og som vandrer efter Herrens lov.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil lede og styre os således, at vi lever i ærefrygt for dig og ikke lader os bedrage af hovmod, men af hele vort hjerte hører og tager imod dit ord og holder søndagen hellig, for at vi også må helliges ved dit ord, så vi sætter al vor tro og alt vort håb til din Søn, Jesus Kristus, at han alene er vor retfærdighed og genløser, og således at vi bedre efterlever dit ord og vogter os for al forargelse, indtil vi ved din nåde bliver evigt salige i Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 40,2-6*

Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp;
han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd;
han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.
Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud.
Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren.
Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren
og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder.
Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger
og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig!
Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.

Epistel: Judasbrevet 20-25

Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

Evangelium: Markus 2,14-22

Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: "Følg mig!" Og han rejste sig og fulgte ham.
Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: "Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?" Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: "De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere."
Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: "Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?" Jesus svarede dem: "Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!"