Kirkeåret

Store Bededag (2. række)

Kollekt

Nådige Gud, vor kære, barmhjertige Fader! Du, som er rundhåndet med din tilgivelse og gerne vil forbarme dig over alle, der sørger over deres synder; dig beder vi: Forlad os vor skyld, og giv os nåde, at vi alle, som påkalder dit navn, til i dag og hver dag at afstå fra al uretfærdighed og al synd og vende om til dig af hele vort hjerte. Giv os din Helligånd, så vi styrkes i troen og lydighed og får kræfter til at sætte frugt i handlinger, der er omvendelsen værdige, og kan bede til dig med tro og tillid til, at du er vor nådige Gud og Fader, som vil hjælpe os og velsigne vort liv, indtil vi af din nåde bliver evigt salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 130

Fra det dybe råber jeg til dig, Herre.
Herre, hør mit råb, lad dine ører lytte til min tryglen!
Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.
Jeg håber på Herren, min sjæl håber;
jeg venter på hans ord, min sjæl venter på Herren
mere end vægterne på morgen, end vægterne på morgen.
Israel, vent på Herren, for hos Herren er der troskab,
hos ham er der altid udfrielse.
Han udfrier Israel fra al dets skyld.

Epistel: Hebræerbrevet 10,19-25

Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast; lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.

Evangelium: Matthæus 7,7-14

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!
Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.
Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!