www.vivit.dk/kirkeaar.htm

21. søndag e. trinitatis (I)

Bibelsk salmevers: Tilf.EstC v2-4a; Salme 119,1

Herre, Herre, konge og hersker over alle ting! Alt er jo i din magt,
og ingen kan sætte sig op imod dig, når du vil frelse Israel.
Du har skabt himlen og jorden og alt, hvad der er underfuldt under himlen;
du er herre over alting.
Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen, og som vandrer efter Herrens lov.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud!
Du, som ved din Søn har lovet os
syndernes forladelse, retfærdighed og evigt liv,
vi beder dig:
Væk ved din Helligånd vore hjerter,
så vi søger vor hjælp hos ham i daglig bøn i alle fristelser og al anfægtelse.
Giv os en ret og fast tro på hans ord og løfte,
så vi finder frem til denne hjælp og får, hvad vi beder om,
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

2 Kongebog 5,1-5 og 9-15*
Aramæerkongens hærfører Na'aman nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde Herren givet Aram sejr. Men manden var blevet spedalsk. Engang havde aramæerne på et strejftogt bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for Na'amans hustru. Hun sagde til sin frue: "Gid min herre kunne komme til profeten i Samaria. Han skulle nok befri ham for hans spedalskhed!" Na'aman gik til sin herre og fortalte ham, at pigen fra Israel havde sagt sådan og sådan, og Arams konge sagde: "Tag af sted! Jeg sender et brev med til Israels konge." Så tog Na'aman af sted, og han tog ti talenter sølv og seks tusind guldstykker med sig, desuden ti sæt festklæder. ... Så kom Na'aman med heste og vogn og gjorde holdt for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham med den besked: "Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren." Men Na'aman blev vred og tog af sted. Han sagde: "Jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. Er Damaskus' floder, Abana og Parpar, ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren?" Så vendte han om og drog bort i vrede. Men hans tjenere kom hen til ham og sagde: "Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt: Bad dig, og bliv ren!" Så gik han ned og dyppede sig syv gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt, og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren. Derefter vendte Na'aman tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han: "Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener!"

Efeserbrevet 6,10-17
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kam­pen ikke mod kød og blod, men mod myndig­heder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmel­rummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fød­derne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle Den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. 

Evangelium: Johannes 4,46-53
Han kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: "Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke." Den kongelige embeds­mand svarede: "Herre, kom med derned, før mit barn dør." Jesus sagde til ham: "Gå hjem, din søn lever." Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: "I går ved den syvende time forlod feberen ham." Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: "Din søn lever." Og han og hele hans husstand kom til tro.

Teksterne fra kirkens tekstrækker fra o. 500 e. Kristi fødsel
¤ er tilføjet af vivit.dk.
* er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

ENGLISH

2 Ki. 5:1-15 ESV:
Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and in high favor, because by him the LORD had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. 2 Now the Syrians on one of their raids had carried off a little girl from the land of Israel, and she worked in the service of Naaman's wife. 3 She said to her mistress, "Would that my lord were with the prophet who is in Samaria! He would cure him of his leprosy." 4 So Naaman went in and told his lord, "Thus and so spoke the girl from the land of Israel." 5 And the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he went, taking with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold, and ten changes of clothing. … 9 So Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of Elisha's house. 10 And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean." 11 But Naaman was angry and went away, saying, "Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the LORD his God, and wave his hand over the place and cure the leper. 12 Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in a rage. 13 But his servants came near and said to him, "My father, it is a great word the prophet has spoken to you; will you not do it? Has he actually said to you, 'Wash, and be clean'?" 14 So he went down and dipped himself seven times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. 15 Then he returned to the man of God, he and all his company, and he came and stood before him. And he said, "Behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel; so accept now a present from your servant."  

Eph. 6:10-17 ESV
10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. 11 Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. 12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. 13 Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. 14 Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, 15 and, as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. 16 In all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one; 17 and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God.

John 4,46-53 ESV
46 So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine. And at Capernaum there was an official whose son was ill. 47 When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. 48 So Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders you will not believe." 49 The official said to him, "Sir, come down before my child dies." 50 Jesus said to him, "Go; your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. 51 As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. 52 So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, "Yesterday at the seventh hour the fever left him." 53 The father knew that was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live." And he himself believed, and all his household.

FARSI / PERSISK
دوم پادشاهان ايش 5

1  و نُعْمان‌، سردار لشكر پادشاه‌ اَرام‌، در حضور آقایش‌ مردی‌ بزرگ‌ و بلند جاه‌ بود، زیرا خداوند به‌ وسیلۀ او اَرام‌ را نجات‌ داده‌ بود، و آن‌ مرد جبّار، شجاع‌ ولی‌ ابرص‌ بود.
2  و فوجهای‌ اَرامیان‌ بیرون‌ رفته‌، كنیزكی‌ كوچك‌ از زمین‌ اسرائیل‌ به‌ اسیری‌ آوردند و او در حضور زن‌ نُعْمان‌ خدمت‌ می‌كرد.
3  و به‌ خاتون‌ خود گفت‌: «كاش‌ كه‌ آقایم‌ در حضور نبی‌ای‌ كه‌ در سامره‌ است‌، می‌بود كه‌ او را از برصش‌ شفا می‌داد.»
4  پس‌ كسی‌ درآمده‌، آقای‌ خود را خبر داده‌، گفت‌: «كنیزی‌ كه‌ از ولایت‌ اسرائیل‌ است‌، چنین‌ و چنان‌ می‌گوید.»
5  پس‌ پادشاه‌ اَرام‌ گفت‌: «بیا برو و مكتوبی‌ برای‌ پادشاه‌ اسرائیل‌ می‌فرستم‌.» پس‌ روانه‌ شد و ده‌ وزنۀ نقره‌ و ششهزار مثقال‌ طلا و ده‌ دست‌ لباس‌ به‌ دست‌ خود گرفت‌.
9  پس‌ نُعْمان‌ با اسبان‌ و ارابه‌های‌ خود آمده‌، نزد درِ خانۀ اَلِیشَع‌ ایستاد.
10  و اَلِیشَع‌ رسولی‌ نزد وی‌ فرستاده‌، گفت‌: «برو و در اُرْدنّ هفت‌ مرتبه‌ شست‌ و شو نما و گوشتت‌ به‌ تو برگشته‌، طاهر خواهی‌ شد.»
11  اما نُعْمان‌ غضبناك‌ شده‌، رفت‌ و گفت‌: «اینك‌ گفتم‌ البته‌ نزد من‌ بیرون‌ آمده‌، خواهد ایستاد و اسم‌ خدای‌ خود، یهُوَه‌ را خوانده‌، و دست‌ خود را بر جای‌ برص‌ حركت‌ داده‌، ابرص‌ را شفا خواهد داد.
12  آیا اَبانَه‌ و فَرْفَرْ، نهرهای‌ دمشق‌، از جمیع‌ آبهای‌ اسرائیل‌ بهتر نیست‌؟ آیا در آنها شست‌ و شو نكنم‌ تا طاهر شوم‌؟» پس‌ برگشته‌، با خشم‌ رفت‌.
13  اما بندگانش‌ نزدیك‌ آمده‌، او را خطاب‌ كرده‌، گفتند: «ای‌ پدر ما، اگر نبی‌ تو را امری‌ بزرگ‌ گفته‌ بود، آیا آن‌ را بجا نمی‌آوردی‌؟ پس‌ چند مرتبه‌ زیاده‌ چون‌ تو را گفته‌ است‌ شست‌ و شو كن‌ و طاهر شو.»
14  پس‌ فرود شده‌، هفت‌ مرتبه‌ در اُرْدنّ به‌ موجب‌ كلام‌ مرد خدا غوطه‌ خورد و گوشت‌ او مثل‌ گوشت‌ طفل‌ كوچك‌ برگشته‌، طاهر شد.
15  پس‌ او با تمامی‌ جمعیت‌ خود نزد مرد خدا مراجعت‌ كرده‌، داخل‌ شد و به‌ حضور وی‌ایستاده‌، گفت‌: «اینك‌ الا´ن‌ دانسته‌ام‌ كه‌ در تمامی‌ زمین‌ جُز در اسرائیل‌ خدایی‌ نیست‌. و حال‌ تمنّا اینكه‌ هدیه‌ای‌ از بنده‌ات‌ قبول‌ فرمایی‌.»

افسسيان ايش 6
10   خلاصه ای برادران من، در خداوند و در تواناییِ قوّتِ او زورآور شوید . 11   اسلحهٔ تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید . 12   زیرا که ما را کُشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی . 13   لهذا اسلحهٔ تامِّ خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید . 14   پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را دربر کرده، بایستید . 15   و نعلینِ استعدادِ انجیلِ سلامتی را در پا کنید . 16   و بر روی این همه، سپر ایمان را بکشید، که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید . 17   و خُودِ نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید .

يوحنا ايش 4
46   پس عیسی به قانای جلیل آنجایی که آب را شراب ساخته بود، بازآمد. و یکی از سرهنگان مَلِک بود که پسر او در کفرناحوم مریض بود .
47   و چون شنید که عیسی از یهودیّه به جلیل آمده است، نزد او آمده، خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که مشرف به موت بود .
48   عیسی بدو گفت، اگر آیات و معجزات نبینید، همانا ایمان نیاورید .
49   سرهنگ بدو گفت، ای آقا قبل از آنکه پسرم بمیرد فرود بیا .
50   عیسی بدو گفت، برو که پسرت زنده است. آن شخص به سخنی که عیسی بدو گفت، ایمان آورده، روانه شد .
51   و در وقتی که او می‌رفت، غلامانش او رااستقبال نموده، مژده دادند و گفتند که پسر تو زنده است .
52   پس از ایشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت؟ گفتند، دیروز، در ساعت هفتم تب از او زایل گشت .
53   آنگاه پدر فهمید که در همان ساعت عیسی گفته بود، پسر تو زنده است. پس او و تمام اهل خانهٔ او ایمان آوردند .

Cantonese
列王紀下 5 章
1 亞蘭王的元帥乃縵、在他主人面前為尊為大、因耶和華曾藉他使亞蘭人得勝.他又是大能的勇士、只是長了大痲瘋。 2 先前亞蘭人成群的出去、從以色列 國擄了一個小女子.這女子就服事乃縵的妻。 3 他對主母說、巴不得我主人去見撒瑪利亞 的先知.必能治好他的大痲瘋。 4 乃縵進去、告訴他主人說、以色列 國的女子如此如此說。 5 亞蘭王說、你可以去、我也達信於以色列 王。於是乃縵帶銀子十他連得、金子六千舍客勒、衣裳十套、就去了.
... 9 於是乃縵帶著車馬到了以利沙的家、站在門前。 10 以利沙打發一個使者、對乃縵說、你去在約但河 中沐浴七回、你的肉就必復原、而得潔淨。 11 乃縵卻發怒走了、說、我想他必定出來見我、站著求告耶和華他 神的名、在患處以上搖手、治好這大痲瘋。 12 大馬色的河、亞罷拿和法珥法豈不比以色列 的一切水更好麼.我在那裡沐浴不得潔淨麼。於是氣忿忿的轉身去了。 13 他的僕人進前來、對他說、我父阿、先知若吩咐你作一件大事、你豈不作麼.何況說你去沐浴、而得潔淨呢。 14 於是乃縵下去、照著神人的話.在約但河 裡沐浴七回、他的肉復原、好像小孩子的肉、他就潔淨了。 15 乃縵帶著一切跟隨他的人、回到神人那裡、站在他面前說、如今我知道、除了以色列 之外、普天下沒有 神.現在求你收點僕人的禮物。

以弗所書 6 Cantonese
10 我還有末了的話、你們要靠著主、倚賴他的大能大力、作剛強的人。 11 要穿戴 神所賜的全副軍裝、就能抵擋魔鬼的詭計。 12 因我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。〔兩爭戰原文都作摔跤 〕 13 所以要拿起 神所賜的全副軍裝、好在磨難的日子、抵擋仇敵、並且成就了一切、還能站立得住。 14 所以要站穩了、用真理當作帶子束腰、用公義當作護心鏡遮胸 . 15 又用平安的 福音 、當作預備走路的鞋穿在 腳上 . 16 此外又拿著信德當作籐牌、可以滅盡那惡者一切的火箭 . 17 並戴上救恩的頭盔、拿著 聖靈 的寶劍、就是 神的道 .

約翰福音 4 Cantonese
46 耶穌 又到了 加利利 的迦拿、就是他從前變水為酒的地方 . 有一個大臣、他的兒子在 迦百農 患病。 47 他聽見 耶穌 從 猶太 到了 加利利 、就來見他、求他下去醫治他的兒子 . 因為他兒子快要死了。 48 耶穌 就對他 說、若不看見神蹟奇事、 你們總是不信。 49 那大臣 說、先生、求 你趁著我的孩子還沒有死、就下去。 50 耶穌 對他 說、回去罷 . 你的兒子活了。那人信 耶穌 所 說的話、就回去了 。 51 正下去的時候、他的僕人迎見他、 說他的兒子活了 。 52 他就問甚麼時候見好的。他們 說、昨日未時熱就退了 。 53 他便知道這正是 耶穌 對他 說 你兒子活了的時候、他自己和全家就都信了。

https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/