www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Sidste søndag i kirkeåret (I)


Finn Jørgensen (c)

Kort prædiken
over Matthæus 25,31-46

Menneskesønnen kommer i sin herlighed og skal dømme levende og døde. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Det fortæller han i søndagens evangelium.

Menneskesønnen er Jesus, ham, som hang på korset og døde for vore synder. Det er ham der skal dømme verden.

I. Dommen

Han siger til dem ved sin venstre side: Jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig.

Ingen grove overtrædelser nævnes. Kun det, de havde undladt. Altså: SVIGT.

Vi bliver ikke først skyldige, når vi slår nogen ihjel eller går i seng med naboens kone. Vi bliver skyldige, når vi SVIGTER.

De på den venstre side bliver dømt til evig straf på grund af deres SVIGT. Da skal han sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise ...

Hvem har ikke svigtet? Jesus afslører os. Men tænk, hvilken nåde! Han gør det forud for dommen, så vi råbe om hjælp, ligesom en røver på korset bad om hjælp. Til røveren sagde han: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis!” Han siger det samme til os, når vi erkender og bekender.

II. Frelsen

Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.

Menneskesønnen nævner tre årsager til, at de bliver salige: 1) De er velsignede af hans Far. 2) De er arvinger. Og 3) det er bestemt af Gud Fader før verdens grundlæggelse.

Alle tre grunde er noget, Gud har gjort helt uafhængigt af os mennesker. Det er grundtonen i Den hellige Skrift, når der tales om vor frelse. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alle ting mulige (Matt 19,26).

Men hvad betyder det så, når Jesus fortsætter og siger: ”For jeg var syg, og I tog jer af mig …” Jo, her forklarer Jesus, hvordan man kan erkende, at de var velsignede, arvinger og bestemt til evigt liv. Deres gode gerninger er ikke årsags-grunden til deres frelse, men erkendelses-grunden. Deres barmhjertighed mod andre var et vidnesbyrd om, at de levede i troen og i velsignelsen. De gav den videre til andre. Men de så det ikke selv.

Sådan er det med enhver, som tror på Jesus Kristus. Vor Herre Jesus og vore brødre og søstre mærker, at vi er velsignede, og at vi er arvinger og bestemt til evig salighed. Det ses af vore gerninger. De mærker det, også selv om vi ikke selv ved af det. Det understreger Jesus, når han fortæller: Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? (Matt.25,37)

Det, vi selv mærker, er Guds velsignelse. Ja, vi lever af hans tilgivelse og nåde. Vi glæder os over, at Gud gjorde os til sine børn og arvinger i dåben. Og vi hviler i, at Gud besluttede, at vi skulle være hans, længe før vi fik øjne. Vi ser Jesus og alt det gode, han har gjort for os. Han er årsagen til, at vi er salige og bliver frelst.

Amen.

Link til hel prædiken

Bibelsk indgangsvers: Åbenbaringen 1.8; 21,3b.c; Salme 85,2

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren,
han som er og som var og som kommer, den Almægtige. (Åb 1,8)
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem, og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem. (Åb 21,3)
Du var nådig mod dit land, Herre, og vendte Jakobs skæbne. (Sl 85,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige og barmhjertige Gud!
Vi takker dig, fordi du ved din kære Søn, vor Herre og frelser, Jesus Kristus, har oprettet nådens rige med syndernes forladelse her i din hellige kirke på jorden, fordi du ikke vil nogen synders død, men at han skal vende om til dig og leve.
Vi beder dig, at du nådig vil forlade os alle vore synder ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 65,17-19*

Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord;
det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes,
og ingen skal tænke på det.
Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber.
For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd;
jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk.
Der høres ikke mere gråd eller skrig.

Epistel: 2 Thessalonikerbrev 2,13-17

Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en førstegrøde til frelse ved Åndens helligelse og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb, han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord!

Evangelium: Matthæus 25,31-46

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv"

Teksterne fra kirkens tekstrækker fra o. 500 e. Kristi fødsel
¤ er tilføjet af vivit.dk.
* er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

Translation: English: ESV. Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Isaiah 65:17-19 ESV
17 "For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. 18 But be glad and rejoice forever in that which I create; for behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. 19 I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people; no more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress.

2 Thess. 2:13-17 ESV
13 But we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the firstfruits to be saved, through sanctification by the Spirit and belief in the truth. 14 To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. 15 So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter. 16 Now may our Lord Jesus Christ himself, and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, 17 comfort your hearts and establish them in every good work and word.

Matthew 25:31-46 ESV
31 "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. 32 Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 And he will place the sheep on his right, but the goats on the left.

34 Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. 35 For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, 36 I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.' 37 Then the righteous will answer him, saying, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? 38 And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? 39 And when did we see you sick or in prison and visit you?'
40 And the King will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.

41 "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 42 For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, 43 I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me.' 44 Then they also will answer, saying, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?' 45 Then he will answer them, saying, 'Truly, I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me.' 46 And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life."

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 65
17  زیرا اینك‌ من‌ آسمانی‌ جدید و زمینی‌ جدید خواهم‌ آفرید و چیزهای‌ پیشین‌ بیاد نخواهد آمد و بخاطر نخواهد گذشت‌.
18  بلكه‌ از آنچه‌ من‌ خواهم‌ آفرید، شادی‌ كنید و تا به‌ ابد وجد نمایید زیرا اینك‌ اورشلیم‌ را محلّ وجد و قوم‌ او را محّل‌ شادمانی‌ خواهم‌ آفرید.
19  و از اورشلیم‌ وجد خواهم‌ نمود و از قوم‌ خود شادی‌ خواهم‌ كرد و آواز گریه‌ و آواز ناله‌ بار دیگر در او شنیده‌ نخواهد شد.

دوم تسالونيکيان ايش 2
13  امّا ای برادران و ای عزیزانِ خداوند، می‌باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمانِ به راستی.
14  و برای آن شما را دعوت کرد به‌وسیلهٔ بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح.
15  پس ای برادران، استوار باشید و آن روایات را که خواه از کلام و خواه از رسالهٔ ما آموخته‌اید، نگاه دارید.
16  و خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبّت نمود و تسلّی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید،
17  دلهای شما را تسلّی عطا کند و شما را در هر فعل و قول نیکو استوار گرداند.

25متی ايش
31  امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست،
32  و جمیع امّت‌ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می‌کند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می‌کند.
33  و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد.
34  آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید، بیایید ای برکت یافتگان ازپدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به میراث گیرید.
35  زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرآبم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید،
36  عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید.
37  آنگاه عادلان به پاسخ گویند، ای خداوند، کی گرسنهات دیدیم تا طعامت دهیم، یا تشنهات یافتیم تا سیرآبت نماییم،
38  یا کی تو را غریب یافتیم تا تو را جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم،
39  و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت کنیم؟
40  پادشاه در جواب ایشان گوید، هرآینه به شما می‌گویم، آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید، به من کرده‌اید.
41  پس اصحاب طرف چپ را گوید، ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیّا شده است.
42  زیرا گرسنه بودم مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید،
43  غریب بودم مرا جا ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید.
44  پس ایشان نیز به پاسخ گویند، ای خداوند، کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده، خدمتت نکردیم؟
45  آنگاه در جواب ایشان گوید، هرآینه به شما می‌گویم، آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکرده‌اید.
46  و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، امّا عادلان در حیات جاودانی.

Cantonese

以賽亞書 65 章 
17 看哪、我造新天新地、從前的事不再被記念、也不再追想。 18 你們當因我所造的永遠歡喜快樂.因我造耶路撒冷 為人所喜、造其中的居民為人所樂。 19 我必因耶路撒冷 歡喜、因我的百姓快樂.其中必不再聽見哭泣的聲音、和哀號的聲音。

帖撒羅尼迦後書 2 章 
13 主所愛的弟兄們哪、我們本該常為你們感謝 神.因為他從起初揀選了你們、叫你們因信真道、又被聖靈 感動成為聖潔、能以得救。 14  神藉我們所傳的福音 、召你們到這地步、好得著我們主耶穌 基督 的榮光。 15 所以弟兄們、你們要站立得穩、凡所領受的教訓、不拘是我們口傳的、是信上寫的、都要堅守。 16 但願我們主耶穌 基督 、和那愛我們、開恩將永遠的安慰、並美好的盼望、賜給我們的父 神、 17 安慰你們的心、並且在一切善行善言上、堅固你們。

馬太福音 25 章 
31 當人子 在他榮耀裡、同著眾天使降臨的時候、要坐在他榮耀的寶座上. 32 萬民都要聚集在他面前.他要把他們分別出來、好像牧羊的分別綿羊山羊一般. 33 把綿羊安置在右邊、山羊在左邊。

34 於是王要向那右邊的說、你們這蒙我父賜福的、可來承受那創世以來為你們所預備的國。 35 因為我餓了、你們給我喫.渴了、你們給我喝.我作客旅、你們留我住. 36 我赤身露體、你們給我穿.我病了、你們看顧我.我在監裡、你們來看我。 37 義人就回答說、主阿、我們甚麼時候見你餓了給你喫、渴了給你喝. 38 甚麼時候見你作客旅留你住、或是赤身露體給你穿. 39 又甚麼時候見你病了、或是在監裡、來看你呢。40 王要回答說、我實在告訴你們、這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上、就是作在我身上了。

41 王又要向那左邊的說、你們這被咒詛的人、離開我、進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去。 42 因為我餓了、你們不給我喫.渴了、你們不給我喝. 43 我作客旅、你們不留我住.我赤身露體、你們不給我穿.我病了、我在監裡、你們不來看顧我。 44 他們也要回答說、主阿、我們甚麼時候見你餓了、或渴了、或作客旅、或赤身露體、或病了、或在監裡、不伺候你呢。 45 王要回答說、我實在告訴你們、這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上、就是不作在我身上了。 46 這些人要往永刑裡去.那些義人要往永生裡去。