Kirkeåret

Nytårsdag: 1. januar (2. række)

Indgang (introitus)

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen. (Sl 8,2)
Hvad er da et menneske, at du husker på det
et menneskebarn, at du tager dig af det (Sl 8,5)
Du er vor Fader, HERRE, "vor Genløser" hed du fra Evighed.(Es 63,16)
Ære være Faderen og Sønnen / og Helligånden,
som i begyndelsen, / så nu og altid og i al evighed.
Amen.

Kollekt

Barmhjertige, evige Gud, himmelske Fader! Du, som ved omskærelsen førte din kære Søn ind under loven for at han skulle forløse os fra lovens forbandelse, og gav ham navnet Jesus, fordi han skulle frelse sit folk fra dets synder, giv os din nåde, så vi kan få del i denne forløsning og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 90

Bøn af gudsmanden Moses.
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.
Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til,
fra evighed til evighed er du Gud.
Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: "Vend tilbage, I mennesker!"
Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en nattevagt.
Du skyller dem bort, de sover ind, de er som græsset, der gror om morgenen;
om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt.
Vi går til i din vrede, vi forfærdes ved din harme.
Du har stillet vore synder for dine øjne, vore skjulte overtrædelser i dit ansigts lys.
Alle vore dage svinder hen i din vrede, vi henlever vore år under suk .
Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til,
men al deres stolthed er elendighed og ulykke; hastigt går det, så flyver vi bort.
Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig?
Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet.
Vend tilbage, Herre! Hvor længe bliver du borte? Vis medlidenhed med dine tjenere!
Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv.
Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os,
de år, vi oplevede ulykke.
Lad dine tjenere få dit værk at se, lad deres børn se din pragt!
Herren, vor Guds herlighed komme over os!
Styrk vore hænders værk for os, ja, styrk vore hænders værk!

Epistel: Jakobsbrevet 4,13-17

Og nu I, som siger: "I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge" - I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige: "Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det." Nu praler I og bruger store ord; men al den slags pral er af det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.

Evangelium: Matthæus 6,5-13

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Nytårsbøn

Treenige Gud! Ved din nåde slutter og begynder vi nu igen et år som dine børn og pilgrimme. Dine velgerninger imod os har været utallige, selvom vi har fortjent din vrede. I din hellige menighed har du bevaret dit hellige ord og dine dyrebare sakramenter. I det timelige har du velsignet og sørget for os med alt godt til legeme og sjæl.

Herre! Ved det gamle års slutning ofrer vi dig vore fattige hjerters taksigelse og priser din barmhjertighed. Kære Fader! Tilregn os ikke vore synder, men tilgiv os i nåde! - Jesus, trofaste Frelser! Udslet for din fortjenestes skyld vore overtrædelser! Gud Helligånd! Forny os i det indre menneske, så vi ikke tager gamle synder med ind i det nye år.

Lad din nåde være ny over os hver morgen. Bevar dit rene og sande ord hos os som vort hjertes trøst. Oplys vore lærere og prædikanter og velsign deres hellige arbejde.

Gode Gud! Velsign dem, der leder og styrer. Og frem de beslutninger, der er efter dine bud. Velsign dem, der er forældre og har ansvar for andre. Giv styrke og lykke til enhvers arbejde. Opfyld vore sjæle med sand gudsfrygt, og giv din Ånds fred i vore hjerter. Frels din kirke fra vildfarelser. Bevar vort folk fra krig og ulykke. Hjælp de undertrykte, mæt de sultende, befri de uskyldigt fangne, plej de syge, forbarm dig over enker og faderløse. Før de døende fra døden til livet.

Herre! Lær os at handle efter din vilje. Ræk os din hånd, når vi falder. Bliver vi trætte i vort kald, da styrk os med himmelsk liv og kraft. Red os i nød og fare. Vær vor læge i sygdom og svaghed. Og skal vi skilles fra dette liv i det nye år, da lad os kunne anbefale vor sjæl i dine hænder.

Herre! Vær os nådig. Bønhør os for Jesu Kristi skyld!