9. søndag e. trinitatis (I)

LINK:
Prædiken
over
søndagens evangelium Lukas 16,1-9

Bibelsk salmevers: Salme 54,6.7.3

Se, Gud er min hjælper,
Herren styrker mig.
Ulykken skal falde tilbage på mine fjender.
Gør det af med dem i din trofasthed!
Gud, frels mig ved dit navn,
skaf mig ret ved din styrke!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som rigeligt giver os din velsignelse og det daglige brød; vi beder dig: Vogt os for gerrighed, og væk vore hjerter, så vi gavmildt og gerne giver andre mennesker del i, hvad du har velsignet os med, for at vi må findes at være tro forvaltere af dine goder og aldrig mangler din nåde til evig tid, når vi afsættes fra vor forvaltning og stilles for din domstol, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Ordsprogenes Bog 3,27-35*

Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det,
når det står i din magt at yde det.
Sig ikke til din næste: "Gå, og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det",
hvis du har det, han beder om.
Udtænk ikke ondt mod din næste, han bor trygt hos dig.
Anklag ikke et menneske uden grund, når han ikke har gjort dig noget ondt.
Vær ikke misundelig på en voldsmand, og vælg aldrig hans veje.
For Herren afskyr den, der kommer på afveje,
men med retskafne har han fællesskab.
Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus,
men han velsigner retfærdiges bolig.
Med spottere driver han spot, men ydmyge viser han velvilje.
De vise får ære i eje, tåberne sætter skammen i højsædet.

Epistel: 1. Korintherbrev 10,6-13

Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle af dem blev det - som der står skrevet: "Folket satte sig ned og spiste og drak; og de rejste sig for at danse." Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på én dag blev der dræbt treogtyve tusind. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.

Eller

1.Johannesbrev 1,5-2,2*

Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham. v6 Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.
Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.

Evangelium: Lukas 16,1-9

Jesus sagde også til disciplene: "Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!"
Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. "Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger."

* Teksten er valgt i Folkekirkens alterbog 1992.