19. søndag e. trinitatis (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)
Salme 35,3b; 34,18; 78,1

Sig til mig:
Jeg er din redning.
Når de retfærdige skriger, hører Herren dem,
og han befrier dem fra alle deres trængsler.
Mit folk, hør på min belæring,
vend jeres øre mod min munds ord.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Søn, Jesus Kristus, nådig hjalp mennesker både til sjæl og legeme, vi beder din grundløse barmhjertighed: Vær også os nådig og tilgiv os alle vore synder; styrk vor tro ved dit ord og din Helligånd, og led os således, at vi ikke ved ukærlighed og forsømmelighed giver årsag til sygdom og anden ulykke, men altid frygter og elsker dig. Og befri os fra både timelig og evig vrede og straf ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 44,22-28*

Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky,
dine synder som et skylag.
Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig.
Råb af fryd, himmel, for Herren har grebet ind.
Bryd ud i jubelråb, jordens dybder,
bryd ud i fryderåb, bjerge,
skoven med alle dens træer!
For Herren har løskøbt Jakob,
ved Israel viser han sin herlighed.
Dette siger Herren, der løskøber dig,
han som dannede dig fra moders liv:
Jeg, Herren, har skabt alt.
Jeg alene har spændt himlen ud,
jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig?
Jeg kuldkaster orakelpræsters varsler,
gør spåmænd til tåber,
slår vismænd tilbage
og gør deres viden til dårskab.
Jeg stadfæster min tjeners ord
og fuldbyrder mine sendebuds råd.
Jeg siger til Jerusalem: "Du skal befolkes,"
til Judas byer: "I skal genopbygges,"
jeg genrejser ruinerne.
Til havdybet siger jeg: "Bliv tørt!"
Jeg udtørrer dine strømme.
Til Kyros siger jeg: "Min hyrde!"
Han skal udføre alt det, jeg vil.
Jeg siger til Jerusalem: "Du skal genopbygges,
og templet skal grundlægges."

Epistel: Efeserbrevet 4,22-28

I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.
Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det.

Evangelium: Matthæus 9,1-8

Og Jesus gik om bord i en båd og satte over til sin egen by. Og se, der kom nogle til ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: "Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig." Men nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Han spotter Gud." Jesus så, hvad de tænkte, og sagde: "Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder" - da siger han til den lamme: "Rejs dig, tag din seng og gå hjem!" Og han rejste sig og gik hjem. Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed.

Eller

Markus 2,1-12*

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: "Søn, dine synder tilgives dig." Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: "Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?" Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: "Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden" - siger han til den lamme: "Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!" Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: "Aldrig har vi set noget lignende!"