Alle helgens søndag (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus) Salme 34,10; 96,1
Frygt Herren, I hans hellige,
for de, der frygter ham, lider ingen mangel.
Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, hele jorden!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligån

den,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud!
Du, som vil helliggøre alle dine udvalgte og elskede i din enbårne og elskede Søn, Jesus Kristus, giv os ved din Helligånd nåde til at efterfølge dine hellige vidner i tro, håb og kærlighed, så vi med dem kan blive salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 60,18-22*

Der høres ikke længere om vold i dit land,
om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser;
dine mure skal du kalde Frelse
og dine porte Lovsang.
Solen er ikke længere
dit lys om dagen,
det er ikke månen,
der lyser for dig om natten;
men Herren skal være dit evige lys,
og din Gud er din herlighed.
Din sol går ikke ned,
og din måne tager ikke af,
for Herren er dit evige lys,
og dine sørgedage er forbi.
Alle i dit folk er retfærdige,
og evigt skal de eje landet
- et skud, som Herren har plantet,
hans hænders værk til hans ære.
Den mindste bliver til tusind
og den yngste til et mægtigt folk.
Jeg er Herren,
jeg vil fremskynde det, når tiden er inde.

Lektie: Johannes’ Åbenbaring 7,1-12

Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: "Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande." Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.
Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde:
Amen! Pris og lov og visdom og tak
og ære og magt og styrke er vor Guds
i evighedernes evigheder. Amen!

Evangelium: Matthæus 5,1-12

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:
"Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer."