Tilbage til "på søndag"

Festen for Herrens Åbenbarelse - eller fest for en legende?

- betragtning ved gudstjenestens indledning på Hellig 3 Kongers dag - Læs søndagens prædiken.

Se, Herren, vor Hersker er kommet; herredømme, ære og kongemagt er givet Ham.

Sådan lyder de bibelske vers, Guds Kirke fra gammel tid har sat som overskrift for Festen for Herrens Åbenbarelse - oftest kaldet Hellig Tre Kongers Dag. Versene er samlet fra Malakiasbogens tredie kapitel og Danielsbogens syvende.

Profetier opfyldt

Den dag viser os opfyldelsen af Danielsbogens tale om Menneskesønnen fra Himmelen, som får givet magt over alle jordens folkeslag og konger. Fra gammel tid har Kirken set dette opfyldt deri, at ikke blot Guds eget folk, men også hedninge kom til den nyfødte Guds Søn, og ikke blot enfoldige hedninge som os, men vise mænd fra Østerland. Heri har man set bekræftelse på, at barnet i krybben i Betlehem virkelig er den hele verdens Herre. Med rette kunne Han have ladet sig svøbe i lyset som et bånd og ladet alle jordens konger løbe at kysse på Hans hånd.

En profeti - og en legendekonstruktion

De vise mænds besøg og tilbedelse har man set som opfyldelse af Davidssalmens ord om, at Konger fra Tarshish og fjerne øer skal frembære gaver, og Sabas og Sebas konger skal bringe hyldestskat.

Herudfra har legendedigternes altid flittige fromme fantasi forestillet sig, at de viise mænd fra Østerland, som kom med gaver, sikkert også har været konger. Og at der var tre af dem. Og at de hed noget bestemt.

Alt dette er selvfølgelig ikke blot from fantasi, men også fri fantasi. Det har givet os et væld af billeder, som ikke har meget med Den Hellige Skrifts eget vidnesbyrd at gøre, og som er højst usikkert. Og det er i sig selv ret ærgerligt.

Menneskesønnens herlighed - i menneskelig ringhed

Men tilbage står, at Han, som var fattigfødt i Betlehem, Han er den hele verdens Herre. Og derfor er det ret og rimeligt, at også hedninger kommer for at tilbede Ham. Han er kommet i ringhed for at give os af sin himmelske herlighed; ja, for den har Han taget med sig i ringheden. Og stadig i dag er Han i ringheden - med al sin himmelske herlighed. Stadig kan vi finde Ham i ringheden. I denne forsamling med alle vore svagheder, i gudstjenesten med alle dens mangler, i Evangeliets ord og i nadverens indviede brød og vin er Han hos os - for at give os elendige syndere af sin himmelske herlighed. Han er kommet til os og bliver hos os, for at vi skal finde og få al den himmelske herlighed i Ham.

pastor Jais H. Tinglund