Tilbage til prædiken-oversigt "Send dit lys og din sandhed, de skal lede mig!"

PRÆSTEINDSÆTTELSE søndag d. 3. maj 2009 i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke.

Pastor Sigmund Hjorthaug indsat til præst i Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes mengiheder ved årsmødet den 3. maj 2009. Menighederne var samlet til gudstjeneste i Gratiakirken i Århus. Dagen begyndte kl. 10.30 med gudstjeneste. Salmerne var 222, 293, 510, 360, 563. Guds nåde vær med alle. Bibelens salme 43 i veksel. Skriftlæsninger: Es 54,7-10, 1 Pet 2,11-20, Joh 16,16-22. Pastor Sigmund Hjorthaug prædikede over evangeliet Joh 16,16-22.

Ved gudstjenesten blev pastor Sigmund Hjorthaug velsignet i sin tjeneste som hjælpe­præst i Den ev.-luth. Frikirke. Det skete under forbøn med håndspålæggelse og skriftlæsninger ved pastor Leif G. Jensen, menighedernes repræsentanter og pastor Gunnar Edwardsson fra vor søsterkirke Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke i Sverige.

Kære pastor Sigmund Hjorthaug, kære broder i Kristus!

Salmisten skriver i Salme 43: Skaf mig ret, Gud, før min sag mod troløse mennesker, red mig fra bedragerne, fra dem, der øver uret! For du, Gud, er mit værn, hvorfor har du forstødt mig? Hvorfor skal jeg gå sørgende omkring plaget af fjenden? Send dit lys og din sandhed, de skal lede mig, bringe mig til dit hellige bjerg og til din bolig. Så kan jeg komme til Guds alter, til Gud, min glæde og min fryd, og takke dig med citerspil, Gud, min Gud. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.

Salmisten beder om hjælp. Han mærker, at han er forstødt, og han sørger. Han er ramt af fjenden, af skyld og af magtesløshed. Sådan erfarer du det også. Da har du Salme 43 som din bøn. Fortæl Herren om din nød! Stil alle spørgsmålene til ham, sådan som de stilles i Sl 43. Og bed ham sende sit lys og sin sandhed. De skal lede dig. I Lille Katekismus bliver det bekræftet, at vi behøver denne hjælp, hvis vi skal komme til Gud. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver og helliget og bevaret mig i den rette tro. Helligånden gør det. Derfor kan du sammen med os andre komme til Herrens bolig og træde frem for Guds alter. Du med frimodighed takke Herren, når du hører, hvad Kristus har gjort for dig.

”Dit lys og din sandhed, de skal lede mig!” Lyset og sandheden er Jesus selv. Han siger jo: ”Jeg er verdens lys!” ”Jeg er vejen, sandheden og livet.” Han skal lede dig! Du skal tjene i en kirke blandt mennesker, som har det ligesom du selv. Vi kan ikke af egen evne og kraft tro på Jesus Kristus eller komme til ham. Vi kan miste modet. Vi kan blive hjemme fra kirke om søndagen af mange grunde. Og selv om vi kommer i kirken, kan det ske, at vi gemmer os for Herren. ”Han har jo forstødt mig!” Da sender han gennem dig sit lys og sin sandhed. De skal lede mennesker til at træde frimodigt frem for Gud. Med evangeliet som middel kan du lede os til Gud. Du kan hjælpe os tillidsfuldt at tale med Gud, komme til Guds alter, bekende skylden og modtage nåden. Brug evangeliets lys og sandhed i din tjeneste som præst. Gør det kære Bror! Gør det for Kristi skyld og til gavn for menighederne. Gør det med den kraft, som Herren giver dig. Og se samtidig på de andre kald, du har som ægtemand overfor din kære hustru, og som far, svigerfar, morfar og farfar overfor din familie i Norge. Problemet vender tilbage – igen og igen. Men Herren hjælper på ny og på ny. Lyset og sandheden er Guds ord. Det lyser for dig. Og det lyser for andre gennem den tjeneste, du står i – og som vi i dag sammen beder Herren velsigne. Amen.

Oplæsning af kaldsbrevet.
Læsninger fra Den hellige Skrift
ved pastor Leif G. Jensen og pastor Gunnar Edwardsson: 1 Petersbrev 5,2-4, Joh 20,21-23 og Matthæus 28,18-20.

På baggrund af kaldelsen fra menighederne i Den ev.-luth. Frikirkes menigheder erklærer jeg dig for indsat i tjenesten som hjælpepræst i menighederne på Langeland, i København, i Løsning og i Århus menigheder.  

Forbøn med håndspålæggelse ved kirkens formand Leif G. Jensen og repræsentanter fra menighederne, Anders Henriksen, Århus, Jan Strand, Løsning, og Bent Nielsen, København, samt pastor Gunnar Edwardsson, Skt. Johannes menighed i Yxenhult, ELBK.

Almægtige, nådige Gud, du som ved din enbårne søn vor Herre Jesus Kristus har befalet os at bede om arbejdere til din høst. Vi takker dig, at du kaldte og sendte tjener Sigmund Hjorthaug ud som høstarbejder. Tak for den tjeneste, han fik nåde til at udføre i Norge gennem mange år. Og tak, at du har ført ham til os. Giv ham fortsat din nåde og bevar ham i din sandhed. Lad dit lys og din sandhed lede ham, så han som din tjener kan prædike din Søn, Jesus Kristus, den korsfæstede op opstandne, som vor eneste salighed, være en tro husholder over dit ords mangfol­dige nådegaver, så din menighed må vokse og dit hellige evangelium altid forblive rent og ufor­falsket hos os, og at vi, som en salig frugt deraf, må få det evige liv, ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre! Amen.

Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.

Velsignelsen
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt på dig og give dig fred!

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. 03.05.2009. post@vivit.dk