Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Rygter og mission

Trinitatis søndag 27. maj 2018 i Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: 312, 238v5, 5v1-4, 397, 322, 430, 11.

Matthæus 28,16-20
Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Her i Matthæus kapitel 28 omfavner Jesus de elleve disciple med sin almagt og sit nærvær sam­tidig med, at han tager dem med ind i sin mis­sions-plan. Findes der nogen bedre afslutning på evangeliet end sådan en begyndelse? Jesus er sikker. Han møder dem i Galilæa på det sted, han havde lovet at møde dem. Han tager over. Han sætter dagsordenen. Og han er hos dem alle dage. Og det gælder også os, som blev døbt og lærer at holde fast ved alt det, Jesus lærte sine apostle.

 

1. FALSKE OG SANDE RYGTER

V16: Men … Evangeliet indledes med et ”men”. Det peger på, hvad der fortælles forud i vers 15. Fjenderne spredte et rygte om, at Jesu grav var tom, fordi disciplene havde stjålet hans legeme, mens soldaterne sov. Matthæus skriver: Dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag(v15).

Der er også rygter og fordomme om Jesus og de kristne i dag: At Jesus ikke er opstået, fordi døde jo ikke kan blive levende. Det må være en myte, som kristne har fundet på. Og rygtet, at der slet ikke findes nogen Gud andet end os selv. Og at vi ikke har nogen Herre og Frelser og heller ikke behøver det. - Men der også sande rygter om den kristne tro. Et af dem er, at kristendommen er den svageste af alle religioner, fordi de kristnes herre døde på et kors og de kristnes synder. Og det er sandt. Kristne er svage, og vores Herre blev korsfæstet. Han blev korsfæstet i vort sted og bar vore synder. Og han led også døden i de ikke-kristnes sted. Han er verdens frelser. Kristen missions sker på baggrund af falske og sande rygter om kristendommen.

 

2. KRISTNE MØDES OG ER SAMMEN

V16: … de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Jesu 11 apostle gik derhen, ”hvor Jesus har sat dem stævne”, på et bjerg i Galilæa. Og senere bad han dem om at blive i Jerusalem, indtil det blev pinse. Og derefter skulle de holde fast ved apostlenes lære, fællesskabet, brødsbrydelsen og bønnerne. Derfor mødes vi kristne og er sammen, hvor Ordet, dåben og nadveren lyder og bruges. Og dér kommer vores Herre Jesus og er tilstede.

En gang for omkring 20 år siden, da vi havde gudstjeneste i Bissensgade, hørte jeg en samtale mellem en far og hans dreng før gudstjenesten. Drengen spurgte, hvor Gud er. Og hans far forklarede: Gud er i naturen og overalt. Men også i dit hjerte, hvor han bor ved troen på Jesus. Og så er han i menigheden når vi hører hans ord og bruger dåben og nadveren i gudstjenesten. Jeg sad i ”sakristiet”, som dengang var indrettet bag to plader ved siden af alteret og kunne ikke undgå at lytte med. Det blev for mig den bedste prædiken, og den har har fulgt mig lige siden. Det er ikke bare et rygte, at Jesus er hos os i gudstjenesten. Det er virkeligheden!

 

3. KRISTNE TROR OG ER USIKRE

V17: Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Her bliver det bekræftet, at de elleve apostle både var stærke og svage. De tilbad ham, men nogle tvivlede. Det første, at de ”tilbad ham”, betyder ordret oversat, at ”de faldt på deres ansigt”. Og det andet, at nogle ”tvivlede”, betyder ordret, at de ”tøvede og var usikre”. Grundtekstens ord for ”tvivlede” bruges kun et sted mere i Nye Testamente, nemlig i beretningen vandringen på søen i Matt 14,31. Peter sagde til Jesus: ”Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.” Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: ”Herre, frels mig!” Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: ”Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?” Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: Sandelig, du er Guds søn! (Matt 14,27-33). Peters tvivl var ikke udtryk for, at han forkastede Jesus i vantro. Men han blev grebet af usikkerhed og frygt i den umulige situation. Og han råbte til Jesus.

Den tvivl kender alle kristne til. Og vi råber til Jesus om hjælp, når vi på hans ord er gået ud til ham på bølgerne og gribes af frygt, når vi ser ned i det sorte hav. Det følger os hele livet. Det hører med til at være ”lidettroende”, være svag. Allige­vel går vi på bølgerne – og Jesus griber os. Sam­tidig hører vi med til dem, der må falde på vort ansigt (kaste os ned for ham) og sige: Sandelig, du er Guds søn. - Jesus brugte sine disciple med den lille tro. Han bruger også os med den lille tro. Vi går ud på bølgerne, og måske synker vi og råber og ikke kan finde ud af det. Men vi lever og overlever, fordi Jesus er hos os. Vi er hans missionærer og sendebud.

 

4. JESUS HAR OVERBLIK OG AUTORITET

V18: ”Mig er givet al magt i himmel og på jord.” Disse ord kan umuligt gælde noget menneske. Og alligevel gælder det om mennesket Jesus. For han er Guds Søn. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første ( Kol 1,16-18).

Han siger: ”Mig er givet”. Han havde magten fra evighed som Gud evige søn. Men han blev menneske og fik magten givet som menneske. Derfor havde han magt til at stille stormen på søen. Men han gav afkald. Og sådan blev han givet magt over alle mennesker, nemlig ved at bære vore synder og dø på et kors. Det står i Johannes 17,2: ”Fader, … du har givet ham (din Søn) magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham.” Det er ikke et rygte, men sandheden om kærligheden. Jesus bruger sin magt, når vi lytter til hans ord. Sådan modtager tilgivelsen og får evigt liv. Ved Evangeliet.

 

5. JESUS SÆTTER DAGSORDENEN FOR OS

V19: ”Gå derfor ... og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber i navnet ... og lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer.”Derfor ..” Der skal drives mission, både fordi der er falske rygter om Jesus og de kristne i omløb, og fordi Jesus har al magt i himmel og på jord. - Kristne er svage og magtesløse overfor denne opgave. Derfor er det godt, at Jesus ikke begrunder missionen med, at vi har magt og kan, men at han har al magt og kan. Derfor skal vi heller ikke vente på, at vi får mere overblik og styrke. Vi kan allerede her og nu træde ud på bølgerne. Vi er svage og har en lille tro, men vi har også Guds ord. Og den verden, Jesus sender os til, ligger lige for: Det er din verden, din arbejdsplads, din opgang, din by og din familie. Opgaven er at gøre ”alle folkeslag til mine disciple!” Gør dem til hans elever. Jesus er vores lærer, frelser, Herre, konge, præst og forsoner. Og han giver os to midler: a) Dåben i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og b) alt det, Jesus har lært os, dvs. det er givet os i Bibelen, i Gamle og Nye Testamente.

a) Dåben. Dåben er ikke bare vand, men vandet indeholdt i Guds bud og forbundet med Guds ord. Dåben giver syndernes forladelse og Helligånden. Det ved vi fra Bibelen. Peter svarede: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave!” (ApG 2,38). Og dåben forener med Jesus. Det ved vi fra Nye Testamente. Da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde ( Kol 2,12). Dåben sker i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Tre personer, én og samme Gud. De er sammen om alt og gør det for os. Dåben er en PAGT, et løfte fra Gud. Det giver os tro og håb. Ham kan vi stole på.

b) Det andet middel er oplæring: ”Lær dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer!” Pinsedag hørte vi Jesus sige: ”Elsker I mig, vil I holde mine bud!” (Joh 14,15). Og vi hørte, at Jesu bud ikke kun var krav, men også gaver. Og Guds bud var evigt liv (Joh 12,50). Og Jesu bud var, at han skulle sætte sit liv til for os (Joh 10,18). Det kan vi ikke gøre og udføre. Men vi kan ”holde det”, dvs. holde fast ved og klynge os til det. Det handler om Troen. Lær dem, så de holder fast ved det i tro, stoler på det. Og elsk hinanden (Joh 13,34)!

V20: ”Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!” Som afslutning omfavner Jesus sine 11 disciple på bjerget i Galilæa og alle, som senere er blevet og bliver hans disciple. Han omfavner alle vore dage med al sin magt og med sin missions-plan. Vi er med i den plan ved dåben og troen. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 29.05.2018. post@vivit.dk