Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

JESUS Kristus kan, ingen anden!

Prædiken 12. søndag e. trinitatis, 30. august 2020. Gratiakirken & Martinskirken, pastor Leif G. Jensen

Matthæus 12,31-42 (læses i løbet af prædiken)
Evangeliet i dag har tre dele. Første del: handler om Sønnens og Helligåndens gerning. Anden del: fortæller Jesus om hjertet og munden. Tredje del: fortæller, at tilhørere kræver et mirakel (fordi de ikke hører efter). Jesus giver dem (og os) det svar, de (og vi) behøver.

Første del: om Tilgivelse & Sønnens og Helligåndens gerning.

”Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.

Guds Søns gerning er at dø – blive forkastet – bære skylden – lide straffen – blive beskyldt for alt det onde, som er i os – alt sammen. Og så dø på korset. Derfor kan al synd og bespottelse tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen får tilgivelse. Jesus er Menneskesønnen. Og hele hans gerning er at blive svinet til, overdænget af dine synder og mine synder, af morderes og vold­tægtsforbryderes synder, og af selvretfær­dige egois­ters synder, af undladelsessynder, hvor man er doven og svigter dem, som havde brug for vores hjælp. Alt dette skal tilgives pga. Jesus! Det ramte jo ham.

Et eksempel: Apostlen Peter talte ord imod Jesus. Engang, da Jesus fortalte om sin lidelse og død, talte Peter imod Jesus. OG da Jesus blev fanget og ført til forhør, talte Peter imod ham. Kunne han blive tilgivet? JA. Det blev han.

Et eksempel til: de jøder, som korsfæstede Jesus, hørte Pinsedag Peters pinseprædiken, hvor han sagde: I korsfæstede Guds Søn! Kunne de blive tilgivet for det? Ja. Det blev de. Jesus tog jo imod al spotten for at redde os.

Men hvordan bliver vi så tilgivet: Ved at Helligånden siger det til os. Jesus gav Ånden til apostlene påskedags aften: ”Modtag Helligånden!” Og derpå sagde han: ”Dem, I tilgiver, er tilgivet!”

Ånden kom også til dem pinsedag og fyldte dem med Kristi ord, så de kunne prædike ordet om Kristus til dem, der havde slået Jesus ihjel og behøvede tilgivelse. - Sådan bliver vi tilgivet. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Hvilken sætning! Fuld af nåde og uden grænser.

Hvad nu, hvis man spotter af tilgivelsen? Er der da nogen anden slags tilgivelse? Kan man da blive frelst?

Det er der kun, HVIS der findes en anden frelser end Jesus, og hvis der er en anden måde at blive frelst på end ved at Jesus dør for vore synder. Da gør det ikke noget at modsige og spotte Helligånden, når han taler om vor skyld og Jesu død for os. For vi kan blive frelst på en anden måde.

Problemet er bare, at der ikke er nogen anden frelsesvej, der er ingen anden frelser. Ingen! Derfor skal vi lytte, høre og tage ordet til os, når Ånden taler til menighederne. Jesus sagde ofte: Den, som har øre, skal høre! Vi skal høre Åndens ord. Vi skal høre det fantastiske: At al synd skal tilgives mennesker.

Hører vi det ikke, bliver vi ikke tilgivet af den simple grund, at der ikke er nogen anden vej til frelse. Derfor skal synden mod Helligåndens gerning for os ikke tilgives.

Anden del: Jesus fortæller om, hvordan hjertet og munden hører sammen.

Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.”

Det handler om vores ord, det du siger. Og Jesus bruger som så ofte før naturen som billede. Et godt træ giver gode frugter. Et dårligt træ giver dårlige frugter. Man ved om et træ er godt eller dårligt ved at se på frugten.

På samme måde: Det som kommer ud af munden, kommer fra hjertet. Og hvis du har talt tomme ord, var det fordi du havde tomme tanker.

Når Gud har lagt noget godt indi hjertet: nåde, tilgivelse, fred, sagtmodighed, tålmodighed, fred, så kan hjertet flyde over med nåde, tilgivelse, tålmodighed, fred, håb.

Men når hjertet er uden Gud og du lever dit selv liv uden bøn, uden at høre evangeliet, fordi du har sat det på stand by, da har du ikke noget godt at give videre. Du er utålmodig, fuld af bekymringer, vantro, utro, mistillid, frustrationer. Det har ikke meget at give videre. Og der kommer onde ord. De kommer fra dit hjerte. Og de afslører, at dit hjerte er ondt. Jesus siger jo: ”Hvordan kan I, som er onde, sige noget godt?”

Og hvad sker der så ved det? Betyder det så meget? Vi vil helst tro, at det ikke får nogen betydning. Men det gør det. For menneskene skal aflægge regnskab for hvert tomt ord, de har sagt. Du vil blive frikendt på de ord, du talte, eller du vil blive fordømt på grund af dine ord.

Så er der ikke noget håb, hvis det afhænger af os selv.

Vi har virkelig brug for en stedfortræder, fordi vi har fejlet og ikke er de gode træer. Nej vi er ej. Vi har brug for en stedfortræder, der tager straffen.

Tredje del: Tilhørerne kræver et mirakel – Jesus giver dem og os det svar, vi har brug for.

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: ”Mester, vi vil se dig gøre et tegn.” Men han svarede dem: ”En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.”

Er det ikke underligt. Hvis vi lige har måttet indse, at vort største problem som mennesker er vore onde hjerter, hvordan kan det da være, at vi beder om et tegn. Hvad skal vi dog bruge det til, hvis det ikke kan rense vore hjerter, tilgive hjertet og helbrede hjertet.

Når der tales om at vi lever i en tid, hvor underne fra apostlenes dage skal gentages, og vi alle skal gøre undere og vise, at Ånden bor i os, da minder det påfaldende om jødernes ønske til Jesus: Vis os et tegn.

Og hvad svarede Jesus? Sagde han: JA, I skal reklamere for tegn her i kirken og bede til Helligånden. Så kan I gøre det, ligesom jeg kunne. Og så vil mange komme til tro på Guds kraft. Nej, han sagde: ”En ond og utro slægt kræver tegn, men der skal ikke gives dem noget andet tegn end profetens Jonas’ tegn.”

Og derpå forklarer han, hvad han mener med ”Jonas-tegnet”. Ligesom Jonas var i havdyret 3 døgn, sådan skal Menneskesønnen, Jesus, være i jorden – i døden – i 3 døgn – og derop opstå. Det tegn kan hjælpe de onde hjerter. For her er tilgivelse. Jesus var i døden for min skyld – og for din skyld. I stedet for os.

Når vi har hørt, hvad Jesus har sagt til os om vore onde hjerter, da ønsker vi ikke mirakel-gudstjenester, men tilgivelses-gudstjenester. Da har vi nok i Jesu død og opstandelse for os.

Det tegn hjælper dem, som skal dømmes for deres tomme ord, onde hjerter. Det hjælper dem! Og det er den røde tråd i Matthæus-evangeliet:

* ”Hans navn skal være Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder” (Matt 1,21).

* ”Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange” (Matt 20,28).

* ”Dette er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse!” (Matt 26,28).

Det hjælper syndere.

Og Jesus nævner et en storby som eksempel. Her var ondskab, egoisme, selviskhed, uretfærdighed, man nød sig selv på andres bekostning. Her var tomme ord. Som Aarhus og Odense og København – og Lystrup og Lunderskov. Jonas fortalte dem: ”Om 40 dage vil byen blive ødelagt!” Og folk hørte – og klædte sig i sæk og aske. De omvendte sig, og Gud var dem nådig.

I omvendelsen får vi ord, som frikender os: Nemlig: ”Dine synder tilgives dig.” Dette ord bliver dit i dåben – når du hører evangeliet – og når du går til nadver. Det bliver dit. Du tror det, og du bruger det. Du kalder på Gud, som lod Jesus dø for dine synder. Og Gud siger: Den som påkalder mig skal frelses. Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme. En er død i alles sted. Brug evangeliet i din bøn til Gud. Gode ord fra ham til dig, ord, som nu er dine, og som redder dig fra dom og død og fortabelse. Gode ord, som nu fylder dig, så du har noget godt at sige til Gud og til din næste. Sådan går det os ligesom Ninives indbyggere. Derfor skal vi høre evangeliet! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk