Forside www.vivit.dk
Prædiken-oversigt - Søgemaskine

Han har gjort alting vel!

12. søndag e. trinitatis. 3. september 2017 i Gratiakirken, Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: 681, Sl 121, 60v1-4, 383 // 141, 430, 30v1-3

Evangelium: Markus 7,31-37
Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: "Effatha!" - det betyder: "Luk dig op!" Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: "Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale."

Nåde være med jer og med fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor Frelser! Amen.

De var overvældede af forundring. Det kom til udtryk ved at de sagde: ”Han har gjort alle ting vel. Han får både døve til at høre og de stumme til at tale” (v37). Det var overvældende at se syge blive raske! Det var, åh, så godt. Det var velgørende, at alle ting blev gjort vel. Tænk, hvis det også skete i vores liv! - Og det var overvældende, at det kom fra én og samme person. Fra Jesus. De havde set ham hjælpe så mange mennesker. Og nu sammenfat­tede de med disse ord: ”Han har gjort alle ting vel. Han får både døve til at høre og de stumme til at tale.”

I.

Evangelierne viser os, at der var to grunde til, at Jesus gjorde alle disse undere: 1) For at hjælpe mennesker, hjælpe den enkelte i frygt, lidelse og al slags sygdom: For at gøre alle ting vel. 2) Og for at de kunne tro på JESUS, at han var Messias, den frelser, som Gud havde lovet skulle komme. At HAN havde gjort det. Og det er jo netop at tro, at tro på HAM.

1) At Jesus gjorde undere for at hjælpe , ved vi, fordi evangelisterne fortæller det. Her er nogle eksempler: Mark 1,41: Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: ”Jeg vil, bliv ren!” Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Mark 6,34: Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting … Og om aftenen bespiste han dem med fem brød og to fisk (Mark 6,41).

2) Og at Jesus gjorde sine velgerninger som et tegn på, at han var Messias , og at Guds rige var kommet nær, det siger han selv. Han bruger underne som tegn, der viser, at han er den, som Israel ventede på: Messias, Frelseren, ”ham, som skulle komme”, altså Israels håb, ham, som vi alle må sætte vort håb til. Det skal vi også se to eksempler på: Da Johannes Døber sendte sine disciple hen til Jesus for at spørge: ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”, står der: Jesus havde netop helbredt mange mennesker for sygdomme, lidelser og onde ånder, og mange blinde havde han givet synet. Og han svarede dem: ”Gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører; døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig den, der ikke forarges på mig (Lukas 7,20-23). DØVE HØRER – det var tegnet på, at Jesus er den, som KOMMER og at vi ikke skal vente nogen anden! Det andet eksempel får vi, da Jesus prædikede i Nazaret og som prædiketekst valgte Esajas 61: Herrens Ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren (Luk 4,17-19). Og han udlagde den sådan i prædikenen: ”I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.” (Luk 4,21).

Jesu undere var en opfyldelse af profetierne i Gamle Testamente. Gud havde simpelthen lovet det. Og nu gik det i opfyldelse. Det prædikede Jesus med ord og handling, for at mennesker skulle tro.

II.

Når vi ved det, er det på tide at spørge, hvad det betyder for os, at Jesus har gjort alle ting vel. Der ligger jo to ting i det: ”At alle ting er gjort vel!” Og at det er HAM, der har gjort det.

Men er alle ting gjort vel? Det sagde de dengang. De så, hvad han havde gjort. Og han havde gjort meget! Han havde helbredt virkelig mange mennesker. Det fortæller Markus i slutningen af kap. 6 vers 53-56: Og hvor han end kom ind i landsbyer og byer og gårde, lagde man de syge på torvet, og de bad ham om at måtte røre bare ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst (v56). Det var som ét stort hospital. Det skete i ”hele egnen”. Det skete, ”hvor han end kom ind”. Og det var ”alle, der rørte ved ham, der blev frelst”. Derfor var de forundrede og sagde sådan. Det var deres konklusion.

Men det blev jo også modsagt: Nogle påstod senere, at det var ved de onde ånders fyrste, at han gjorde det. Og der står, at han ikke kunne gøre undere på grund af deres vantro. Der står, at de krævede et tegn, og at han nægtede at give dem det og i stedet henviste til Jonas-tegnet: At ligesom Jonas var i havdyret 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød 3 dage og 3 nætter.

Var alle ting da gjort vel? Både ja og nej. For der manglede jo meget! Og det gør der også i dag. Det kan du jo bevidne i dit liv. Når du ser på dit eget personlige liv, har han så gjort alle ting vel? Du beder jo om hjælp, og du er ikke bare tilfreds. Du kender til sygdom og lidelser. Og det gjorde de også dengang, selv om de sagde det, de sagde.

III.

Det de sagde, minder om, hvad der står i salme 103:Min sjæl lov Herren og alt i mig love hans hellige navn. Og glem ikke alle hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung i gen som en ørn. Herren øer retfærdighed og ret mod alle undertrykte. (Sl 103,2-6). Du var rask, men blev syg. Og han helbredte dig. Men du blev syg igen. Og er måske syg lige nu. Vil du blive rask fra den sygdom? David siger: ”Gud har gjort alle ting vel – og vil gøre det. Han tilgiver og helbreder og udløser fra graven.” Men er det sandt?

Kristne har altid oplevet lidelse og afsavn, smerte og forfølgelse, og mange er døde, fordi de tror på Jesus. Har Jesus da gjort alle ting vel for dem? Ja! Det har kristne bevidnet til alle tider. Og det gør de også i dag, hvor de forfølges i Irak, Kina og Afganistan. JO, Jesus har gjort alle ting vel. Midt i lidelsen har vi dette håb: Som han gjorde dengang han vandrede på jord, sådan gør han også i mit liv!

Husk, hvad han sagde, da han døde på korset og alt så håbløst ud: Han sagde: ”Fader tilgiv dem!” Og han sagde: ”Kvinde, det er din søn!” Og han sagde: ”I dag skal du være med mit i paradis.” Og han sagde: ”Det er fuldbragt!” Og han sagde: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.” Og mens den største sorg ramte disciplene, gjorde Jesus alle ting vel. Og når det lyder til os, kan vi tro det. Det er den kristne tro. Den må kæmpe. Den må stride. Den fægter, fordi den bliver anfægtet (angrebet). Jo, vi fægter. Vi søger ind til Jesus for at høre ham sige det igen. Og da tør vi godt tro på ham.

Gud siger til os midt i dommens tid: ”Det var kun en kort tid, så bliver Libanon igen en frugthave, så skal de hjælpeløse igen glæde sig over Herren, de fattige skal juble, og de døve skal høre, hvad der står i bogen, og de blindes øjne skal se trods mulm og mørke. OG dem, der var farer vild i ånden, de får indsigt” (Esajas 29). Når vi har sådanne løfter fra Gud, og når vi ser på Jesus, hvad han har gjort for os, da undres vi – og tror – selv om troen er svag og bliver angrebet.

Gud er netop nu i gang med at angribe tvivlen. Og han minder os om alle de velgerninger, han har gjort for os. Det gør han først og fremmest ved at tale ind i vore tungnemme ører. Ligesom en døvstum i evangeliet kom til tro, sådan overvinder han virkelig vores tungnemhed med sit ord. Når det virkede umuligt at tro, så troede vi pludselig alligevel. Han gjorde det. Han gør det nu. Og han vil gøre det frem over. De døve hører og forstår, hvad der står i bogen: At JESUS har gjort alle ting vel! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 09.09.2017 post@vivit.dk