Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

15

32
prædiken begynder
efter 17. min

Den, som har øre, skal høre

Seksagesima søndag,
60 dage til påske.
Aarhus og København 7. feb. 2021. LGJ

Liturgi og salmer

LUKAS 8,4-15
Da der samlede sig en stor skare, og de kom ud til ham fra den ene by efter den anden, sagde han i en lignelse: "En sædemand gik ud for at så sit korn. Og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde væde. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav hundrede fold." Da han havde sagt det, råbte han: "Den, der har ører at høre med, skal høre!"

Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Han svarede: "Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, så at de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte.

Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt."

”Den, som har øre at høre med, skal høre.” Det ikke bare sagde Jesus. Han råbte det. Hvem er evangeliet for? Hvem har brug for Guds frelse? Alle, som har ører at høre med; vi selv og alle andre mennesker.

 

1. Man kan høre uden at høre

Men der er et problem. Selv om Jesus’ lignelse og undervisning er enkel og ligetil, så er der nogle, som ikke tror. Lukas fortæller, at Jesus’ sagde: ”Jer er det givet at kende Guds riges hemme­ligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, for at [eller så at] de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte.” Lad os tage det først.

Jesus taler i lignelser så ”de andre”, dem, som ikke tror på Jesus, ser, men intet ser, og hører, men ikke fatter det. Og hans forkyndelse er årsag til, at de ikke ser og hører. Jesus’ enkle undervisning gør giver dem ikke troen, tværtimod! Modstanden mod Jesus større. Jo tydeligere evangeliet forklares, desto stærkere bliver deres afvisning. Hvorfor? – Vi får hjælp af apostlen Paulus i 1. Korintherbrev: ”For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft - der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.” Ordet om korset – at Jesus døde på korset for os - er et meget enkelt ord. Let at forstå. Ikke til at tage fejl af. ”Du er skyldig til døden. Men Jesus døde for dig! Han har overvundet din død! Han elsker dig!” Nogle undrer sig – smiler og blive meget glade. De tror det og bliver kristne. Andre hører det, men hører det alligevel ikke. Ikke fordi det er uklart. Det er jo meget enkelt og klart. Heller ikke fordi Gud skjuler det for dem. Gud fortæller dem det jo i sin kærlighed. Men fordi det er tåbeligt for dem. Det er nonsens. De behøver det ikke – og afviser Jesus som deres frelser. De kan ikke se, at det er nødvendigt. Og de kan komme helt op i det røde felt af raseri.

 

2. Sædemanden såede overalt!

Samtidig med at Jesus’ forkyndelse skaber modstand, så mange lukker ørerne helt til, er det dog tydeligt, at han forkynder evangeliet, for at alle, ALLE, skal frelses. Han fortæller jo: "En sædemand gik ud for at så sit korn. Og da han såede, faldt noget på vejen. Noget faldt på klippen. Noget faldt mellem tidsler. Men noget faldt i god jord" Da han havde sagt det, råbte han: "Den, der har ører at høre med, skal høre!" Denne sædemand er en underlig bonde. Han spreder sit korn til alle sider. Til højre og venstre. Også hvor det ikke kan gro, og hvor det næsten ikke kan gro, og hvor det kan gro, men bliver kvalt – og hvor det gror godt. Og da Jesus har fortalt lignelsen, råber han: ”Den, som har ører at høre med, skal høre!” Vil han at alle hører? Vil han at vi hører Guds om riges hemmeligheder og tror? Jo.


3. Tre årsager til, at vi ikke tror eller mister troen

Nu forklarer Jesus, hvorfor nogle ikke tror – eller mister troen: De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. Det er ikke Gud, der tager ordet bort fra dem, så de ikke tror, men Djævelen. På samme måde med det, der sås på klippen og blandt tidsler. Åh, hvor han dog er ked af det. Han fortæller lignelsen for at advare os mod alle de farer, som vil tage trøsten fra os, så det aldrig når at blive troet af os. - Når du hører Guds ord, er der måske en masse trafik – mennesker – sociale medier – travlhed – det ene og det andet. Krager, som kommer og snupper det fra dig, så du ikke får troen. Tag dig tid til det. Hjemme i stuen. På dit værelse. Dér i et hjørne, hvor du kan være alene sammen med Gud i bøn og bibellæsning. Og her i kirken. Tag dig tid til det. Det skal slå rod. Du må blive klar over, at du virkelig behøver Jesus. Du skal mærke det i dit hjerte – i din dårlige samvittighed. Jesus! Frels mig. Sig og syng: ”Skriv dig på mit hjerte, du min konge og min Gud!”

De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Her er det nye kristne, som har fået troen på Jesus. Troen blev skabt i hjertet. Og hvad så? Bliver livet dermed legende let? Jesus fortæller, at prøvelser sætter ind. Han siger ikke ”hvis prøvelser sætter ind”, men ”når prøvelser sætter ind”. Det skal vi lære af Jesus og af andre kristne i menigheden. Ikke mindst de ældre. De kan fortælle om det. Ordet slog rod i deres hjerter. – Paulus siger i Romerbrevet 15: Alt, hvad der er skrevet, er skrevet for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver, kan fastholde håbet. … Tag derfor imod hinanden.” Menighedens fællesskab og Skriftens ord er vores hjælp, så Guds ord slår rod i hjertet og hjælper i modgang og prøvelse.

Det, som faldt mellem tidslerne , det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Hvad kan kvæle vores tro? Jesus nævner livets bekymringer, rigdomme og nydelser. Overvej det et øjeblik. Og tænk videre, når du kommer hjem – måske i aften. Hvad skal vi gøre ved vore bekymringer? Jesus har et godt råd: ”Se på himlens fugle. Når Gud sørger for dem, vil han så ikke sørge for jer, I lidettroende?” Og en af hans disciple skriver i et brev: ”Kast jeres bekymringer på Gud!” Det skal vi gøre! Derfor skal vi bruge tid på bøn. Så kan Ordet vokse hos os.

Og hvad med ”rigdom og nydelser”? Rigdom kan kvæle dig. Du kan nyde dig bort fra Jesus med din rigdom. Hvordan kommer en kristen af med sin rigdom? Når du giver den til andre, som trænger til din rigdom. Det er let nok. Og alligevel så svært. Bed Gud om at bruge din rigdom, så den ikke bliver til kvælende tidsler!

 

4. Ordet bærer frugt i hjertet

Men det i den gode jord , det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt." Den gode jord er dem, som hører Ordet og bevarer det! Når du hører, at Jesus Kristus døde for dine synder, og at han sejrede over døden og opstod fra graven, da bærer dette Evangelium frugt.
* Frugten er, at du tror.
* Frugten er at du er tilgivet.
* Frugten er at du går på arbejde med håb.
* Frugten er at du kan tilgive andre, fordi du selv er blevet tilgivet af Gud.
* Frugten er, at du kaster dine bekymringer på Gud i bønnen.
* Frugten er, at du bruger din rigdom i næstekærlighed.
* Og til sidst, når du dør: da er frugten, at dit legeme, som blev lagt i jorden ved din begravelse, vil opstå til evigt liv. Du døde jo som en røver på Golgata: i troen på Jesus. Da skal du opstå til evigt liv.

Ordet giver 100 fold. Ordet bærer frugt i vores liv. Det gør det bare. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk