Hvad er pinse?

Oversigt
Søgemaskine

Pinsedag, 15. maj 2016, Aarhus og Løsning, LGJ
Salmer: 247, 253v1-6, Sl 23 solo, 178 // 273, 430, 243.

Johannes 14,15-21
Jesus sagde: "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham."  

Skriv dig Jesus på mit hjerte, / du min konge og min Gud, / at ej lyst ej heller smerte / dig formår at slette ud. / Denne indskrift på mig sæt: / Jesus udaf Nazaret, / den korsfæsted er min ære / og min salighed skal være.

Vi har sunget dette vers mellem pinseevangeliet og prædikenen. Og jeg er enig i, at det umiddelbart ikke lyder særlig pinseagtigt. Helligånden nævnes jo ikke med ét ord. Et det ikke snarere påskestof? Men overraskende nok er det pinsestof! For pinsen handler om, at evangeliet om den korsfæstede skrives ind i vore hjerter. Det gjorde Helligånden den første pinsedag i Jerusalem. Og det gør han også i år til pinse - og hver søndag.

I.

Min kone fortalte mig i fredags, at en af hendes kolleger spurgte: ”Hvad er det nu pinsen er? Jeg kender jul og påske fra søndagsskolen. Men jeg kan ikke lige huske, hvorfor vi holder pinse.” Et rigtig dejligt spørgsmål og åbning til at tale sammen om den kristne tro. Og så fortalte min kone, at Helligånden kom over apostlene pinsedag, så de begyndte at tale, tale på alle sprog. Og så folk sagde: ”Vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål” (ApG 2,11). De hørte apostlene fortælle, hvor store ting Gud havde gjort for dem. Og det blev fortalt med ord, som var til at forstå. Det er pinse, når mennesker bæres og drives og fyldes af Ånden og taler Guds ord om Jesus, så andre forstår det, så det siver ind og vi bliver berørt. Budskabet om Jesus som vores korsfæstede Herre prentes og skrives ind i hjertet. Det er pinse.

Derfor, at det er sandt, at pinsen handler om den korsfæstede. Han er pinsens centrum, fordi det er ham, apostlene fortalte om, da de blev fyldt af Helligånden. Vi har jo Peters pinseprædiken i Apostlenes Gerninger 2,14-36. Her siger Peter til tilhørerne i Jerusalem: I er vidne til det, som Gud har lovet ved profeten Joel: at i de sidste dage vil jeg udgyde min ånd, … så både kvinder og mænd, unge og gamle, frie og slaver og fattige og rige vil fortælle om frelsen. For Herrens dag kommer (dommedag) (v16-20). Og derefter nævner han, hvad det betyder for dem, som hører evangeliet: ”For enhver, som påkalder Herrens navn skal frelses” (v21). Det er indledningen.

Og derpå kommer selve prædikenen: ”Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – ham, der … gjorde undergernin­ger iblandt jer … – ham korfæstede I efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. … Denne Jesus, som David har fortalt om i Salmerne, ham har Gud ladet opstå. Det skal I alle vide. Han er Herre og Kristus” (v22-36). Denne pinseprædiken er påskebudskabet genfortalt og udlagt. Derfor kan er det sandt, at ”pinse” er, at det levende påskeevangelium gør vore hjerter levende, så vi lever, ligesom Jesus lever.

II.

Jesus siger det selv i pinseevangeliet (Joh 14,15ff): for jeg lever, og I skal leve. På den dag skal I erkende, at jeg er i min Fader, og I er i mig og jeg i jer.” Vi er i Jesus og han er i os. Han er i vore hjerter. ”Skriv dig Jesus på mit hjerte”. Og han fortæller, hvordan det går til: ”Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden Talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd … den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.”

Lyder det som om han blander tingene sammen? Helligånden skal være i dem. Og han selv skal være i dem. Hvad mener han? Han mener begge dele. Når Talsmanden, sandhedens Ånd, er i os, da er Jesus i os. Når de ord, Helligånden taler, kommer til os, kommer Jesus ind til os, ind i vores tilværelse og liv. Og han skal være hos os altid. Talsmanden og Sønnen, Jesus Kristus. Og derfor er vi ikke faderløse, alene eller overladt til os selv. ”Jeg kommer til jer!” Det lovede han sine apostle. Og det lover han os. Helligånden bringer os Jesus og skriver ham ind i vores hjerter, så vi lærer at kende ham. Han havde jo sagt: ”Når Helligånden kommer skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer” (Joh 16,13-14). Og: ”Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen” (Joh 15,26-27).

Helligånden kendes på denne éne ting: at han vidner om Jesus. Talsmanden er Jesu Ånd, Faderens Ånd, Helligånden, Sandhedens Ånd. Han taler om Jesus med levende ord. Det ved vi helt sikkert, fordi Jesus har lært os sådan om Talsmanden eller Helligånden. Og vi ved det også fra den prædiken, Peter holdt pinsedag, og fra alle efterfølgende missionsprædikener, som vi læser i Apostlenes Gerninger. De handler om Jesus Kristus, hans liv, lidelse død og opstandelse, og at han bar vore synder.

III.

Helligånden stod bag forkyndelsen. Han drev menigheden til at udsende evangelister og apostle. Han rørte ved den enkeltes hjerte. Han fyldte dem med tro og kærlighed. Han gav dem Skriftens ord, som han selv havde indblæst i profeter. Han åbnede deres sind, så de forstod, hvad der stod skrevet. De så Jesus i Skriften. De så Jesus på korset. De så Jesus ved Guds højre hånd. De så ham som den, der snart skulle komme for at dømme verden. De så ham som den, der bar andre menneskers synder. Alt det gjorde Helligånden. Og han udrustede apostlene og menigheden, så de kunne tale på andre sprog. Han viste menighederne, at de med ofre og forbønner skulle give af deres midler, så der kunne sendes apostle og evangelister ud i verden. Og når de mødte modstand og forfølgelse, gav han dem mod og lagde dem de rette ord på tungen.

Det samme gælder i dag. Derfor får I det samme i nutid: Helligånden står bag forkyndelsen her i menigheden. Han driver jer som menighed til at kalde forkyndere og hyrder og evangelister. Han rører ved den enkeltes hjerte. Han fylder jer med tro og kærlighed. Han giver jer Skriftens ord, som han selv har indblæst og inspireret i Bibelen gennem de profeter og apostle, han udvalgte. Han åbner jeres sind og jeres præsters og missionærers sind, så I og de forstår, hvad der står skrevet i Bibelen. I ser Jesus i De hellige Skrifter. I ser Jesus på korset. I ser ham ved Guds højre hånd. I ser ham som den, der snart kommer for at dømme verden. I ser ham som den, der bærer jeres og andres synder. I erkender, at verden desperat har brug for troen på Jesus Kristus. Alt dette gør Helligånden. Og desuden udruster han jeres forkyndere, så de kan prædike evangeliet klart og tydeligt. Han giver jer penge og ressourcer, så I kan støtte og underholde præster, evangelister, missionærer og volontører. Han giver jer og dem udholdenhed, når I møder modstand og forfølgelse.

Alt dette sker ved Helligånden gennem hans ord, som vi har i Bibelen, profeterne og apostlene skrifter. Derfor er vores liv, tro, kærlighed, håb og tjeneste, uløseligt bundet til det, vi hører om Jesus Kristus i Bibelens skrifter. Jesus har lovet os, at Talsmanden skal være hos os til evig tid. Dvs. både i aften, i overmorgen og om en uge. Og når det er mørkt midt i november, og når det fryser i januar, og når det igen bliver forår. Han er hos dig og i dig ved sit ord om Jesus Kristus. Den korsfæstede er din Herre og din ære. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 16.05.2016. post@vivit.dk