Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Til de døbte: ”Se, Guds lam!”


hør prædiken
hør gudstjeneste

19. søndag e. trinitatis, 7. oktober i Aarhus og København. Leif G. Jensen
Salmer: Se liljen på marken, 397, 44, Glad jeg stedse vil bekende // 365, 11

Johannes 1,35-51
Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: "Se, dér er Guds lam." De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: "Hvad vil I?" De svarede: "Rabbi, hvor bor du?" - Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: "Kom og se!" De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias" - det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: "Følg mig!" Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: "Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret." Nathanael spurgte: "Kan noget godt komme fra Nazaret?" Filip sagde til ham: "Kom og se!" .

1. Vand i ørkenen

Jøderne vidste, at når Messias kom, ville Ånden komme, og der ville komme frugtbarhed. Vand i ørkenen, vand i menneskers liv, levende vand. Esajas 43,20 og 44,3; Ezekiel 36,25. Vandet skulle rense mennesker fra alt urent og alt, hvad der kunne ødelægge deres liv. Og særligt fra deres egne synder. Og nu var tiden måske kommet. Johannes Døber talte om folkets synd. Og han tilgav og døbte. Det gav genlyd i hovedstaden og ude på landet i de små byer. Mennesker kom til Jordan for at blive døbt. Og jøderne spurgte ham: ”Er du Messias?” Og Johannes svarede ”Nej, jeg er ikke Messias.” Og da spurgte de: ”Hvorfor døber du så med vand?” Og han fortalte dem derpå om Messias, som snart ville komme. Og ikke længe efter var Jesus ved Jordan, og da kunne Johannes svare: ”Se Guds lam!” Og han døbte Jesus.

Dengang var dåben ny og ingen selvfølge. For os to tusind år senere er en god selvfølge. Og det er godt. Men vi har brug for at blive fornyet i, hvorfor det er godt og nødvendigt at modtage dåben. Dagen i dag er sådan en god anledning.

2. Vand i dåben

Hvorfor døber vi med vand? Fordi Jesus befalede os, at vi skal gøre alle folkeslag til hans disciple, idet vi døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet vi lærer dem at holde alt det, Jesus har befalet os. Og se, da er Jesus med os alle dage, indtil verdens ende! (Matt 28,18-20). Dåben var ikke målet. Målet var og er, at vi og alle andre mennesker bliver Jesu disciple. Midlerne er dåb og oplæring. Dåben er et middel til, at vi forenes med Jesus og hinanden i livet på jorden, i alle situationer og i døden og ind i evigheden. Paulus siger det i søndagens epistel: For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. (1 Kor 12,12-13).

Det er grunden til, at man kalder dåben for et "nådemiddel". Og sammen med nadveren kalder vi dåben for et sakramente. Et sakramente er en hellig handling, som Jesus har indført for os og hos os. Sakramentet består af et synligt tegn og Guds ord. Og handlingen med ord og tegn giver os frelse, tilgivelse, syndernes forladelse. Jesus siger jo: ”Den, som tror og bliver døbt, skal frelses!” (Mark 16,16). Og apostlen Paulus skriver til Titus: Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden (Tit. 3:4-5). Disse bibelord viser, at dåben en handling, hvor Gud arbejder med os, giver troen i hjertet og renser os. Dåbens er ikke kun symbol. Frelsen er i dåben. På grund af min dåb kan jeg sige: ”Gud har genfødt mig. Gud har tilgivet mig. Jesus er hos mig. Himlen er åben over mig. Gud er med mig.”

Men hvad skal vi så svare, hvis nogen siger, at det er for overfladisk at tænke sådan. Måske ordene også kommer fra vores egen samvittighed. ”Hvad med dine synder, dit liv? Hvad med den måde, du var på i går. Du var ligegyldig, overfladisk og doven. Du var utro. Og du talte udenom og kritiserede andre, i stedet for at gå i dig selv. Tror du, at dåben kan hjælpe dig i den situation?” – Men netop når du har det sådan, kan dåben hjælpe dig. For Gud siger til dig, at han rensede dig i dåben, og at det gælder nu. Og hermed er vi dybt ind i Johannes døbers prædiken, som han jo netop holdt for dem, som havde bekendt deres synder og var blevet døbt i Jordanfloden.

3. Jesus er ”Guds Lam!”

Johannes Døber sagde til dem, han havde døbt: ”Se Guds lam!” Hvad mente Johannes Døber mon? … Det var ikke ualmindeligt, at jøder havde lam. Men ”Guds lam”, hvad var det? Det var det lam, som israelitterne gav til Gud i påsken. I påsken ofrede de et årgammelt, et af de fineste dyr, de havde. Sådan et dyr kunne de have fået meget glæde af ved at beholde det. Men de gav det til Gud. Derfor kaldte de det for "Guds lam.” Og når det blev ofret, og når de strøg blodet på overlæggeren over hoveddøren, ville døden ikke ramme familien!

Nu siger Johannes Døber til de døbte om Jesus: ”Se Guds lam!” Jesus kunne være blevet til så meget stort her i verden: en konge, have fået meget ære, en smuk kone og mange børn. Men i stedet blev han "Guds lam”, det lam, som blev taget til side i påskefesten for at dø, så folket ikke skulle rammes af dødsenglen, som gik gennem Egypten. ”Et lam, som bærer”. Nu er det jo ikke lam, men æsler, kameler og helste, som bærer tunge byrder. Men lammet kan – når det ofres – bære familiens synd og skyld og være et sonoffer for den enkeltes synd. Sådan havde Gud ordnet det. Og sådan må vi forstå Døberens ord om Jesus. Guds lam bærer alle vore forkerte tanker, onde ord, dovenskab, falsk begær, forbrydelser og svigt. Han bærer verdens synd. Han gav sit liv som ”løsesum” (Matt 20,28). Han gav sit blod og sit liv, for at mennesker kunne slippe fri for syndens konsekvenser.

Vi ser særligt Jesus som Guds lam i korsfæstelsen. Det ser ynkeligt ud. Han blev ikke til det, som hans disciple havde håbet. Kun 33 år. Uden familie eller ejendom. Men han bærer på noget, som vi kender alt for godt, men ikke så gerne indrømmer: Vor synd. Når vi selv var årsag til smerte og lidelse hos andre, lyder det: ”Se Guds lam, som bærer verdens synder!” Husk på din dåb, at du blev renset, og at Gud har lovet at være med dig på dine veje.

4. Jesus er vores Mester!

Evangelisten Johannes fortæller, at disse ord om Jesus som Guds lam fik to af hans disciple til at opsøge Jesus og ønske at være hos ham. Jesus vendte sig om og spurgte, ”Hvad vil I?” Og de svarede: ”Rabbi, hvor bor du?” Evangelisten fortæller, at Rabbi betyder Mester. De disciple, som var døbt af Johannes Døber ude ved Jordan, havde brug for en læremester. Og det fik de. På samme måde har vi, som er døbt, brug for at være i lære hos Jesus Kristus.

De gik med ham hjem og blev hos ham den dag. Hvad talte de mon om? Vi ved, at han viste dem, at han var Messias – opfyldelsen alle Guds løfter. Det fortæller de jo om til andre. Først møder Andreas sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias" - det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. I ordene om Jesus som Guds lam ligger skitsen af hans lidelse og død for vores synder.

Jesus er dette dobbelte for os: Guds Lam og vores Mester. Hos ham bliver dåben det nådemiddel, den er, så vi får den trøst og hjælp, vi behøver midt i vore synder. Det gør glad og tryg: Jesus er Guds Lam, som bærer vore synder. Og vi er i dåben forenet med ham for evigt og altid. Han giver os kræfter til at leve livet med hinanden hos Ham. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 07.10.2018. post@vivit.dk