Tilbage til prædiken-oversigtDerefter så jeg …

Alle Helgen, 1. november 2015. København og Aarhus. LGJ
Salmer: 679, 661, 227

Åbenbaringen 7,1-12
Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: "Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseg­let vor Guds tjenere på deres pande."
Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer, af Judas stam­me tolv tusind beseglede, af Rubens stam­me tolv tusind, af Gads stamme tolv tu­sind, af Ashers stamme tolv tusind, af Naf­ta­lis stamme tolv tusind, af Manasses stamme tolv tusind, af Simeons stamme tolv tusind, af Levis stamme tolv tusind, af Issakars stamme tolv tusind, af Zebulons stamme tolv tu­sind, af Josefs stamme tolv tusind, af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle fol­ke­slag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tro­nen, og fra Lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde: Amen! Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen!

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra vor Herre Jesus Kristus. Amen.

Der er meget her i tilværelsen , som vi ikke bare ser og erkender. Det må åbenbares for os af forskere, læger, psykologer, Men også af venner og familie. Og vi er også selv med til at åbne verden for hinanden. I dag åbenbarer Gud for os, at verden skal gå under – og hvordan han beskytter os i en verden, som er på vej mod undergang. Det han gennem apostlen Johannes, som han viste det – og som skrev det ned til Guds folk, for at vi kan vide det – og tro på Gud.

I. JORDEN VIL BLIVE SKADET!
Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Det er ord om, at jorden vil blive skadet! Men også, at under­gan­gen sker kontrolleret. Og ikke tilfældigt! Det har vi brug for at vide, når vi frygter naturka­ta­strofer, at meteorer rammer jorden, frygter krig, foru­rening, og når vi frygter at blive syge og dø. Og derfor er det ikke er undergangen i sig selv, vi skal frygte, men Ham, som står bag. Gud, som er dommer og Herre. Han havde givet ”de fire engle at skade jorden og havet.”

Jesus fortæller os et andet sted (Matt 24), at kærligheden skal blive kold hos de fleste, og at menneskene i de sidste tider skal vende sig fra Gud til afguder. Det vil blive som i Noas dage. Og da skal himmel og jord forgå. Det gør Gud ved ”de fire engle, som det var givet af skade jorden og havet.” Men han bestemmer hvornår og hvordan.

II. ENGLEN FRA SOLENS OPGANG
Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: "Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande." ”Englen og solens opgang.” Vi kan jo tænke på englene ved Jesu grav, da solen var stået op. De forkyndte: ”Frygt ikke!” Og vi kan tænke på Jesus selv: ”Solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, som sidder i mørke og dødens skygge og lede vore fødder ind på fredens vej og lære os frelsen at kende - ved vore synders forladelse.” (Luk 1,78-79 og 77). Ind i denne undergangens verden med død har Gud sendt sin Søn. Han kom for at rede os fra dommen. Og på grund af hans offer vil Faderen skabe nye himle og en ny jord. Men den gamle må gå inder.

Og vi får nu at vide, at englen fra solopgangen bestemmer over de engle, som kan skade jorden før dens undergang. For de 4 engle fik besked af englen fra solens opgang om at vente! De skulle vente, indtil Gud har reddet sit folk. Det fortæller os, at Guds første prioritet er, at hans folk bliver reddet. Han besegler sine tjenere på deres pander, før verden går i stykker. Og derfor kan der ikke ske dem noget ondt, når verden går i stykker. Det turde vi ikke tro, hvis ikke Gud havde sagt det til os.

Forældre kan gøre sig bange overvejelser mht. deres børn. Hvordan skal det dog gå vore børn? Derfor spørger nogle, om det er forsvarligt at sætte børn i verden, hvis verden er ved at gå i stykker, hvis naturen bliver så skadet, at det ikke bliver til at holde ud at leve! Denne frygt er velbegrundet. For jorden vil blive skadet! Der er fire engle, som det er givet at skade jorden og havet. Men Gud beskyt­ter sit folk. Og Gud vil til og med, at alle mennesker får den frelsende tro og bliver hans folk. Gud føjer endnu et menneske til sit folk, hver gang han sætter sit segl på et menneskes pande. ”Modtag korsets tegn for din pande og dit bryst til et vidnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfæstede Frelser!” Det sker ved dåben og ved troen. Gud slutter pagt med os og genføder os ved troen.

Her er personlig trøst og hjælp til os fra Gud. Ham må vi frygte og elske. Ham må vi vende os til. Der findes ingen Herre over ham. Han kan bremse undergangen – og gør det – for din skyld. Han styrer alt. Han siger selv: ”Frygt ikke! Endog jeres hovedhår er talt. I er mere værd end mange spurve!” Vi synger om det i en salme: Vore hovedhår han tæller, / Hver en tåre, som vi fælder, / Han os føder og os klæder, / Midt i sorgen han os glæder!”

II. TALLET PÅ DE BESEGLEDE
Åbenbaringen fortæller os, hvad Johannes hørte: Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer. (Og derpå nævnes stammerne en efter en. Navne opremses. Vi tænker med det samme på Israels 12 stammer i Gamle Testamente. Men stammene, som nævnes, er ikke helt de samme som nævnes i Gamle Testamente. Israel er forandret. Stammerne Gad og Efraim er udeladt. Og Josef og Levi er føjet til. Hvorfor mon? Og der er 12.000 i hver af de 12 stammer. Tolv gange tolv tusind. Måske skal det få os til at tænke på Guds folk i GT og Guds folk i NT til sammen.) 12x12.000. Det kan være Jakobs 12 sønner, som blev fædre til stammer i GT, og Jesu 12 apostle som blev stamfædre for Guds folk i Nye Testamente. 12 gange 12 er 144. Og tallet 1000 er det symbolske tal, som betegner det fuldkomne, helhedens tal. Guds folk altså alle dem, der tror på Jesus Kristus. Både de troende i Gamle Testamentes tid, og os i Nye Testamentes tid, som tror på Jesus som vores frelser. Og læg mærke til, hvordan navnene nævnes i fred og ro. Alle skal med. Hele Guds folk. Det åbenbarer Gud for os, for at vi kan hvile i, at alle, som er beseglet, dvs. døbt og tror på Jesus, bliver reddet. Alle. Beseglet med korsets tegn og med vand og med Guds ord og Ånd. Du blev hans. Du vil ikke mangle. - Med denne åbenbaring bevarer han dig i troen.

III. EN STOR SKARE OG LAMMET
Apostlen Johannes så nu, hvad han havde fået fortalt: Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. I den bibelske sprog-verden fortælles sagen oftest på to parallelle måder, altså med to beskrivelser efter hinanden. Først på den ene måde. Og så på den anden måde. Der er mange eksempler. F.eks. i profetien hos Esajas, som vi hørte fra alteret: 1: dine mure skal du kalde Frelse - 2: og dine porte Lovsang. 1: Solen er ikke længere dit lys om dagen, - 2: det er ikke månen, der lyser for dig om natten; 1: men Herren skal være dit evige lys, - 2: og din Gud er din herlighed. (Es 60,18-22). Sådan er det nok også her i åbenbaringen. 144.000 og en stor skare. Når gentagelsen uddyber og slår noget fast for os, elsker vi den. Ligesom vi både kan sige farvel med vore ord og med et knus. Og ligesom vi både kan sige ”Jeg elsker dig!” og giver et kys? To måder. Så er det slået fast.

Og her får vi så at vide, at Guds folk kommer fra alle stammer, folk og tungemål. Ikke kun mennesker fra Jakobs slægt, de 12 stammer, men et nyt Israel, hvor hedninger hører med. Alle hedninger, som ved dåben og troen blev beseglet med Guds ånd. Og vi får at vide, at de står foran tronen og foran Lammet. Foran Gud, den Almægtige, og foran hans Søn, som kom som solopgang til os. Hans søn, som kaldes for ”Lammet”. Og med den betegnelse tænker vi på undergangen. * Lammet i Egypten – det blev slagtet og blodet blev smurt på dørstolpen. Når dødens Engel gik gennem Egypten, kom den ikke ind i de hjem, som var beskyttet af Lammets blod. * Sådan er det med Lammet, Guds Søn, Jesus, som blev ofret på korset for vore synder. Han er ikke blot redningen for Guds folk i Gamle Testamente, men også for ”den store skare” af alle stammer og tungemål”. Han er det nye Israels redning. Hans blod renser fra al synd. - Derfor beskrives dem for troen som mennesker, der står foran Lammet. Og de har hvide klæder. Med sejrens palme­grene i hænderne. I samme kapitel 7 vers 14 får vi at vide, at klæderne er hvide fordi de er vasket i Lammets blod. Et meget specielt udtryk. Tilgivelsen – renheden – kommer fra Jesu offer for os.

Så er evangeliet til dig i dag, at du, som blev døbt og tror på Jesus:
* Du er beskyttet af det budskab
, der lød, da solen stod op påske morgen: ”Frygt ikke! – Den korsfæstede er opstået!”
* Du er beskyttet af ham , som døde for dine synder! Du er beskyttet af den dragt, du fik i dåben, syndernes forladelse og tilgivelse. Al din kærlighedsløshed og din utroskab er tilgivet.
* Du hører nu Kristus til. Og du synger sammen med dem for tronen og os andre i menigheden: Frelsen tilhører vor Gud, som sidder på tronen – og Lammet. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 01.11.2015. post@vivit.dk