Kirkeåret

2. søndag før fastetiden, seksagesima (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Sl 44,2

Gud, med egne ører har vi hørt det,
vore fædre har fortalt os. (Salme 44,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du har sået dit velsignede ord iblandt os ved din Søn, Jesus Kristus. Og vi beder dig: Gør ved din Helligånd vort hjerte beredt til at høre dit ord med flid, bevare det i et smukt og godt hjerte og bære frugt i udholdenhed, så vi ikke følger vor tilbøjelighed til synd, men med din hjælp dæmper synden. Lad os uden vaklen fortrøste os til din nåde og hjælp, hver gang vi er udsat for forfølgelse, og med tålmodighed forblive i håbet om den evige salighed ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 45,5-12

Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig.
Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, v6 for at de skal vide i øst og i vest,
at der ikke er nogen anden end mig, jeg er Herren, der er ingen anden!
Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke,
jeg, Herren, frembringer alt dette.
Lad det dryppe fra oven, himmel, lad retfærd strømme ned fra skyerne!
Jorden skal åbne sig, frelsen gro frem, og retfærd skal spire.
Jeg, Herren, skaber det.
Ve den, der anklager ham, der dannede ham, et potteskår blandt skår af ler.
Kan leret sige til ham, der former det: Hvad er det, du laver?
Kan dit værk sige: Han har ingen hænder?
Ve den, der siger til sin far: Hvad er det, du avler?
og til kvinden: Hvad er det, du føder?
Dette siger Herren,
Israels Hellige, som dannede det: Kræver I mig til regnskab for mine sønner?
Giver I mig besked om mine hænders værk?
Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den.
Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele dens hær.

Epistel: 2.Timoteusbrev 3,10-17

Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i lang­modig­hed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg kom ud for i Antiokia, Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af for­følgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedra­gere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrif­ter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

Evangelium: Markus 4,26-32

Og han sagde: "Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde."
Og han sagde: "Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge."