2. juledag / Sankt Stefans dag (I)

Bibelsk indgangsvers: Es 9,5 og Sl 98,1

For et barn er født os, en søn er givet os
og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5).
Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere (Sl 98,1).
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Du, som lod den hellige Stefan lide
og blive stenet på grund af sin tro
og dermed viste os,
at dit rige ikke er af denne verden, men et evigt rige;
vi beder dig:
Styrk vore hjerter ved din Helligånd,
dersom vi også kommer til at lide
for dit ords og dit navns skyld.
Lad os holde stand
og i stedet for de forgængelige goder
trøste os med din nåde og de evige goder
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 1,17-19

Men du skal spænde bæltet om lænden, stå frem og tale til dem
alt det, jeg befaler dig.
Lad dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne!
Jeg gør dig i dag til en befæstet by,
en søjle af jern, en mur af bronze, mod hele landet,
Judas konger og stormænd, dets præster og storbønder.
De skal angribe dig, men ikke overvinde dig,
for jeg er med dig og redder dig, siger Herren.

Lektie: Apostlenes Gerninger 6,8-13 og 7,54-60

Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. Da trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige: "Vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud." De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for Rådet, og de stillede med falske vidner, som sagde: "Denne mand taler ustandselig imod dette hellige sted og imod loven.
... Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: "Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side." Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og fór alle som én løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad: "Herre Jesus, tag imod min ånd!" Han faldt på knæ og råbte med høj røst: "Herre, tilregn dem ikke denne synd!" Og da han havde sagt dette, sov han hen.

Evangelium: Matthæus 23,34-39

Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne slægt.
Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

Særlige kollekter

Jul

Almægtige, evige Gud, vor Herres Jesu Krisi og vor Fader! Vi lover og priser og takker dig, fordi du har ladet dit julebud komme også til os, så den store glæde bliver forkyndt for hele vort folk. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd, så at dit ord må bære frugt i vore hjerter og blive forkyndt også ved os over den hele jord, og giv os engang med alle dine hellige engle at synge med i den evige lovsang ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed!

Eller

Vi takker dig, kære himmelske Fader, at du har elsket verden således, at du har givet din Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Herre Jesus, vor frelser, at du ikke holdt det for et røvet bytte at være din himmelske Fader lig, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig! Vi takker dig, du gode Helligånd, at du ved ordets lys har ladet os se, at Jesus Kristus er Guds Søn og vor eneste frelser! Giv os, o Gud, af din nåde, at vi med troende og taknemmelige hjerter på ny kan høre det frydefulde budskab, at os er i dag en frelser født i Davids by, som er Kristus, Herren, så at vi kan holde jul med hinanden i indbyrdes kærlighed. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn!

Eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Tilbedet og højlovet være du i kirken gennem alle slægterne i evighedernes evighed, at du har åbenbaret din uudgrundelige nåde og evige barmhjertighed ved at give din enbårne Søn, at han skulle blive menneske, født af jomfruen Maria. Giv du os, som ved hans tro og dåb er fødte på ny til at være dine børn, at din Ånd må drive frygten og synden ud af vore hjerter ved din kærlighed, din fred og dit velbehag. Lad din Helligånd fylde vore hjerter med juleglæde, og lad ham bære os med barnesind op for dit ansigt at bekende og lovsynge dig, vor Fader, og din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus, med hvem du lever og regerer i Helligånds enhed, fra evighed og til evighed!