3. søndag efter påske (I)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som i god og faderlig hensigt opdrager dine børn under prøvelser her på jorden, for at vi skal dele kår med din enbårne Søn, både i lidelse og siden i herlighed; vi beder dig: Trøst os ved din Helligånd under anfægtelse og kors, så vi ikke giver op, men holder fast ved den trøst, at vor lidelse efter din Søns tilsagn kun skal vare en kort tid, og derefter skal evig glæde følge. Hjælp os til, at vi i dette håb kan overvinde al ulykke med tålmodighed og blive evigt salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 54,7-10

Et kort øjeblik forlod jeg dig,
men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage.
I overstrømmende vrede
skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig,
men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed,
siger Herren, der løskøber dig.
For mig er dette som Noas dage:
Som jeg dengang svor,
at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen,
sådan sværger jeg nu,
at jeg ikke vil blive vred og true dig.
For bjergene kan rokkes
og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke,
og min fredspagt vakler ikke,
siger Herren, der viser dig barmhjertighed.

Epistel: 1. Petersbrev 2,11-20

I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag.
For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker; I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds trælle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen!
I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud.

Evangelium: Johannes 16,16-22

En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig." Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: "Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?" De sagde altså: "Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om."
Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: "I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.