Nytårsdag - JESUS (I)

Bibelske salme-vers

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen. (Sl 8,2)
Hvad er da et menneske, at du husker på det
et menneskebarn, at du tager dig af det (Sl 8,5)
Du er vor Fader, HERRE, "vor Genløser" hed du fra Evighed.(Es 63,16)
Ære være Faderen og Sønnen / og Helligånden,
som i begyndelsen, / så nu og altid og i al evighed.
Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du har ladet din kære Søn komme til verden og blive vor frelser. Hjælp os, at vi begynder det nye år i hans navn og i alt, hvad vi gør, priser dig som vor fader, ved vor Herre Jesus Kristus, din søn, som med dig og Helligånden lever og regerer fra evighed til evighed. Amen.

eller

Barmhjertige, evige Gud, himmelske Fader! Du, som ved omskærelsen førte din kære Søn ind under loven for at han skulle forløse os fra lovens forbandelse, og gav ham navnet Jesus, fordi han skulle frelse sit folk fra dets synder, giv os din nåde, så vi kan få del i denne forløsning og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1 Mosebog 12,1-4

Herren sagde til Abram: "Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes." Så drog Abram af sted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abram var femoghalvfjerds år, da han forlod Karan.

Epistel: Galaterbrevet 3,23-29

Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

Evangelium: Lukas 2,21

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

Nytårsbøn

Treenige Gud! Ved din nåde slutter og begynder vi nu igen et år som dine børn og pilgrimme. Dine velgerninger imod os har været utallige, selvom vi har fortjent din vrede. I din hellige menighed har du bevaret dit hellige ord og dine dyrebare sakramenter. I det timelige har du velsignet og sørget for os med alt godt til legeme og sjæl.

Herre! Ved det gamle års slutning ofrer vi dig vore fattige hjerters taksigelse og priser din barmhjertighed. Allerkæreste Fader! Tilregn os ikke vore synder, men tilgiv os i nåde! - Jesus, trofaste Frelser! Udslet for din fortjenestes skyld vore overtrædelser! Gud Helligånd! Forny os i det indre menneske, så vi ikke tager gamle synder med ind i det nye år.

Lad din nåde være ny over os hver morgen. Bevar dit rene og sande ord hos os som vort hjertes trøst. Oplys vore lærere og prædikanter og velsign deres hellige arbejde.

Gode Gud! Velsign dem, der leder og styrer. Og frem de beslutninger, der er efter dine bud. Velsign dem, der er forældre og har ansvar for andre. Giv styrke og lykke til enhvers arbejde. Opfyld vore sjæle med sand gudsfrygt, og giv din Ånds fred i vore hjerter. Frels din kirke fra vildfarelser. Bevar vort folk fra krig og ulykke. Hjælp de undertrykte, mæt de sultende, befri de uskyldigt fangne, plej de syge, forbarm dig over enker og faderløse. Før de døende fra døden til livet.

Herre! Lær os at handle efter din vilje. Ræk os din hånd, når vi falder. Bliver vi trætte i vort kald, da styrk os med himmelsk liv og kraft. Red os i nød og fare. Vær vor læge i sygdom og svaghed. Og skal vi skilles fra dette liv i det nye år, da lad os kunne anbefale vor sjæl i dine hænder.

Herre! Vær os nådig. Bønhør os for Jesu Kristi skyld! Amen.