1. søndag i advent (I)

Bibelsk indgangsvers: Salme 25,1-4

Herre, jeg løfter min sjæl til dig! Min Gud, jeg stoler på dig,
Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke mine fjender frydes over mig.
Ingen, der håber på dig, bliver til skamme (Sl 25,1-3)
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier (Sl 25,4)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

1. kollekt

Herre Jesus Kristus, vi beder dig:
rejs dig i din vælde og kom til vor frelse,
for at vi med dig som værn må fries
ud af de farer, der for vore synders skyld truer os,
- du, som med Faderen lever og regerer
i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

2. kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Dig være tak og lov og pris til evig tid, fordi du har set til os arme mennesker, som for syndens skyld har måttet leve under dødens og Satans tyranni, og indsat din Søn til konge over os, en retfærdig og sagtmodig konge, som ved sin død vil gøre os fri fra vore synder og være vor frelser og redde og hjælpe os imod døden.
Nu beder vi dig: Lad din Helligånd oplyse, styre og lede os, så vi holder os til vor retfærdige konge og frelser alene, og ikke, som verden gør, tager anstød af hans fattige skikkelse og foragtede ord, men ved en fast tro på ham bliver evigt salige ved ham, din elskede Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 24

Jorden med alt, hvad den | rummer,
verden og dens beboere, tilhører | Herren,

for han har grundlagt den på | havene,
grundfæstet den på | strømmene.

Hvem kan drage op til | Herrens bjerg,
hvem kan stå på hans hel- | lige sted?

Den som har skyldfrie hænder og et rent | hjerte,
den som ikke farer med løgn og ikke | sværger falsk.

Han henter velsignelse hos | Herren
og retfærdighed hos sin | frelses Gud.

Sådan er den slægt, som | søger ham,
som søger dit ansigt, | Jakobs Gud.

Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle | døre,
så ærens konge kan | drage ind.

Hvem er ærens | konge?
Det er Herren, stærk og vældig, Herren, væl- | dig i krig.

Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle | døre,
så ærens konge kan | drage ind.

Hvem er han, ærens | konge?
Hærskarers Herre, han er ærens | konge!

Eller

Salme 100
En salme til takofferet.
Bryd ud i fryderåb for Herren, hele | jorden!
Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under | jubel!

Forstå, at Her- | ren er Gud,
han har skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han | vogter.

Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med | lovsang,
tak ham, | pris hans navn!

For Herren er god, hans trofasthed varer til | evig tid,
hans troskab i slægt | efter slægt.

Epistel: Romerbrevet 13,11-14
I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.

Evangelium: Matthæus 21,1-9
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage." Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste.