Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes hjemmeside:
Dette er 2014-versionen: www.vivit.dk/2014.htm,
hvorfra sider redigeres til 2015-versionen frem til udgangen af 2015.

LINK til 2015-VERSION af www.vivit.dk

Kalender og andagt
Kontakt
Her ligger kirken
Billeder fra kirken
Historie
www.findvej.dk

LØSNING
Evangelisk Lutherske Frikirke
Vinkelvej 8, 8723 Løsning

Historie

STIFTET omkring 1900.
Kirkebygningen på Vinkelvej blev opført 1910. Senest renoveret i årene 1995-2002.

1905-15: Begyndelsen
Menigheden i Løsning voksede frem i slutningen af 1800-tallet. Første vidnesbyrd fra menighedens protokol, kirkebog og kirkeblade er fra 1905, hvor den første barnedåb fandt sted.

I en årsberetning fra 1908 fortæller pastor Rosenwinkel om menighedens stiftelse. Der var 4 familier, som udgjorde 24 sjæle og 15 kommunikanter. Pastor Rosenwinkel var menighedens første præst. Han var desuden præst ved Københavns menighed og for en menighed på Midtsjælland. En gang om måneden kom han til Løsning og holdt gudstjeneste. Øvrige søndage var der læsegudstjeneste.

I 1910 blev pastor J.M.Michael menighedens præst. Samme år opførtes kirken på Vinkelvej i ”Stobberup” tæt ved togstationen. Murer Mads Larsen og hans bror Jens, som var væver, , gik foran i kirkebyggeriet sammen med købmand Clemmensen. Dengang var der fem familier i menigheden.

Menigheden havde forventninger til, at "de stærke jyder", som stod bag stiftelsen af en række frisko­ler på egnen, også med tiden ville tilslutte sig en luthersk frimenighed. Hvis man havde en erken­delse af, at skolen skulle holde sig til Guds ord i oplæringen af børnene, måtte det vel også betyde, at kirken skulle holde sig til Guds ord i prædiken og oplæring for menigheden. Men det viste sig i det lange løb, at de fleste hellere blev i folkekirken og der forsøge at påvirke præsterne til at gøre, som de ønskede. De afviste at man stiftede frikirke med den begrundelse, at de i Folkekirken havde ordet og sakramenterne.

1915-47
Efter ca. fem år besluttede menighederne, at pastor J.M. Michael skulle bo i Kø­benhavn, idet pastor Rosen­winkel var ophørt som præst pga. sygdom. I de følgende år ar­bejdede han som rejsepræst i Jylland. Efter genfore­ningen med Sønderjylland i 1920 blev menig­­heden knyttet tæt­tere til en luthersk frimenighed i Haderslev. De to me­nig­heder havde fælles præst i perioden 1930-1935. Samtidig stod de i fælles­skab med Frikirkens menigheder på Sjæl­land, Fyn og Langeland. Alle menigheder samledes årligt til Frikirkens kirkemøde og stod sammen om præstekald.

Præster ved menigheden i Løsning
Menigheden har altid delt præst med andre menigheder. I tre perioder boede menighedens præst i Løsning.
J.N.H.Jahn/Rosenwinkel, Kbh.1905-14.
J.M.Michael 1900-25 m. bopæl i Løsning 1910-15.

C.J.Nielsen, Kbh. 1923-37/1942-46.
M.Th.Willkomm, Haderslev 1930-35.
W.J.Michael, Kbh. 1937-42 og 1946-55.
Paul Michael 1948-1980 m. bopæl i Løsning 1948-58.

O.Hjort, Skjern, ca. 1955-78.
Leif G. Jensen siden 1980 m. bopæl i Løsning 1983-2005.

(desuden Carsten Nielsen, Langeland og Aarhus i 1983-2000; Vagn Lyrstrand, Kbh. 1983-2006 og Jais H. Tinglund, Kragelund 2001-2002).
Sigmund Hjorthaug, Århus siden 2007.

1920’erne var en tid med fattigdom og arbejds­løs­hed. Derfor udvandrede nogle af med­lem­mer­ne i disse år til Canada. Det var en trang tid for menig­heden. Og i begyndelsen af 1940’erne havde menigheden kun få medlemmer.

1948-80
I 1948 tog pastor Paul Michael imod en kaldelse fra Frikirken i Danmark og bosatte sig i Løsning med sin familie. Han var søn af menighedens tidligere præst J.M.Michael og var født i Løsning i 1913.

I årene derefter var der søndagsskole og møder i hjemmene samt gudstjeneste i kir­ken på Vinkel­vej. Det var også i disse år, at pastor Oscar Hjort, som havde været præst i folkekirken, blev knyttet Frikirken med håb om, at han ville blive medlem, så man kunne kalde ham til præst. Det blev sær­ligt aktuelt efter 1955, da Den ev.-luth. Frikirkes anden præst Walther Michael i København tog mod et kald i Tyskland. Men Oscar Hjort forblev medlem i folkekirken, hvorfor Paul Michael var eneste præst i Frikirkens menigheder. Alligevel prædikede pastor Hjort regelmæssigt i menigheden, og flere familier med tilknytning til ”de stærke jyder” kom til gudstjeneste, når han holdt prædikenen.

Menigheden voksede i tiden fra 1960 og fremad ved, at medlem­mer gennem ægteskab fik deres ægtefælle med i menig­he­den. Og der fødtes børn i me­nigheden. De yngre familier udførte en tro­fast tjeneste bl.a. med søndagsskole i Kragelund og Løsning. Desuden samledes menigheden til ”søndagsmøde” med salmesang og oplæsning af en præ­diken de søndage, hvor præsten ikke kunne lede gudstje­nesten. I slutningen af 1970’erne flyttede nogle af menighedens unge til Århus, hvor de tog initia­tiv til, at der blev holdt gudstjenester og møder i Århus nu og da.

1981-2010
Pastor Paul Michael gik på pension i 1981 og blev efterfulgt af Leif G. Jensen, som de første tre år kom som rejsepræst med bopæl i København. I 1983 kaldte menigheden ham til at være præst med bopæl i Løsning, da menighederne på Langeland og i København kaldte hhv. Carsten Nielsen og Vagn Lyrstrand som præster. Disse holdt jævnligt gudstjeneste i Løsning.

Fra midten af 1983 var der gudstjeneste i kirken hver søndag, og der kom enkelte nye medlemmer. Men den største vækst kom gennem børnefødsler og dåb.

I disse år var menigheden med til at støtte stiftelsen af en lsøstermenighed i Århus i 1984, og man fik et nært samarbejde med denne nye menighed.

I 1995 -2002 blev kirkebygningen renoveret. Først fik kirken nye vinduer med hjælp fra sned­ker Bent Lund. Og gennem en arv, som blev stiftet af en af menig­hedens trofaste kirke­gæn­gere, blev det muligt at opmure en ny vestgavl. Desuden blev for­trappen lagt om, og der blev indrettet et godt sakristi og toiletrum i kirken. Murermester Carsten Nielsen gjorde i den forbin­delse et stort og godt arbejde for menig­heden.

Menighedens medlemstal svingede i perioden 1980-2010 fra ca. 15 til ca. 30 da børn kom til. Søndagsskolen voksede igen. Og kirkens højtider gav anledning til fest og samvær. Bl.a. julefest på Spejderborgen.

2011 og frem til i dag
I og med at de fleste af menighedens unge flyttede fra byen og at også enkelte familier flyttede, sank medlemstallet igen. Og i dag har menigheden ca. 9 medlemmer. Præsten flyttede i 2005 til Århus i forbindelse med at menigheden dér byggede en ny kirke, men han fortsætter uændret som præst i Løsning.

Der er i reglen gudstjeneste i kirken hver anden søndag kl. 14 ved en af menighedens præster og søndagsmøde i et hjem kl. 10 øvrige søndage. Hver anden onsdag er der bibelkreds/bibelstudie i et hjem. Onsdag er samtidig besøgsdag for præsten i Løsning.

Guds nåde og tilgivelse
Guds nåde og tilgivelse ved Jesus Kristus fylder og bærer menigheden. Og der er plads i kirken til flere. Vi tror, at der er brug for bekendende lu­ther­ske frie menigheder, som holder fast ved Guds ord. Der er brug for en klar og tydelig præ­diken af bibelens bud­skab om Guds vilje med os men­nesker, både hvad an­går hvordan vi skal leve, hvad Gud siger om synd og nåde, frelse og fortabelse, og om den ufortjente nåde i Jesus Kristus. –

Ligesom vi selv har brug for at finde trøst i skriftemålet og i dåbens og nadverens sakramente, tror vi, at andre mennesker behøver denne tro og trøst. Kristus har jo givet os disse nåde­midler, for at vi ved dem kan tro og blive salige. Og han kalder sin menighed til at dele nåden med andre.

Derfor siger vi: Velkommen til gudstjeneste i kirken på Vinkelvej i Løsning!